Бізнес-планування (2006)

14.2. роль проекту у впровадженні бізнес-ідеї

Відомо чимало прикладів, коли перспективні ідеї, від впровадження яких небезпідставно очікують неабиякий ефект, на жаль, приносять тільки розчарування. Вони можуть бути дуже добре обґрунтовані, схвалені інвесторами, але водночас провалені безпорадними діями на стадії практичної реалізації. Тому проектній стадії розвитку бізнес-ідеї слід приділяти особливу увагу.

Дуже часто проектом називають будь-яку ідею, яка дійшла до стадії реалізації. При цьому попередні стадії мають назву " перед проектні". Із суворо наукового боку це не дуже точно, але підкреслює важливість проекту для втілення ідеї у практику.

Проектна стадія відрізняється від попередніх кроків реалізації бізнес-ідеї, насамперед у плані значення творчої складової процесу. Якщо, наприклад, у бізнес-плані ця складова має дуже велике значення, то в проекті на перший план виходять дисципліна та наполегливість у діях із впровадження розроблених рішень у життя. Після детального обґрунтування усіх можливих варіантів здійснення задуму настає черга реальних дій. Головним стає не генерація ідей, а спроможність швидкого втілення їх у життя.

Це потребує зовсім іншого підходу до справи, якнайточнішої розробки плану дій та контролю за їх здійсненням. Більш важливого значення набувають якості менеджера щодо ефективного управління командою проекту, оптимізації терміну виконання проектних робіт тощо. Тобто роботи з управління проектом є досить стандартизованими. Є навіть інструкція з визначення компетентності й сертифікації українських професійних керівників і фахівців з управління проектами, у якій зібрано вимоги до знань та кваліфікаційного рівня проектних менеджерів.

Безпосередньо проектна стадія починається тоді, коли вирішено питання фінансування. Інвестори роблять висновки про доцільність фінансування за результатами розгляду, аналізу та експертизи бізнес-плану. Частіше за все реалізацію проекту починають у той момент, коли реально надходять інвестиції. Тут на перший план виходять питання термінів виконання робіт. Ця умова частіше за все відсутня на попередніх стадіях розробки бізнес-ідеї, тому що поспішати з обґрунтуванням та висновками не можна. Це тільки зашкодить проекту. Тому звичайно розробка проекту, тобто виконання техніко-еконо-мічного обґрунтування, складання та захист бізнес-плану займає більше часу, ніж його безпосереднє виконання.

Після надходження інвестицій настає час здійснення обов'язків перед інвесторами, а їх виконання цілком залежить від якості виконання проекту. Якщо проектна стадія реалізується не раціонально, це не тільки заважає виконанню фінансових зобов'язань, але, що більш неприємно, підриває віру в проект та репутацію його розробників.

На проектній стадії відбувається практична реалізація ідей, які висунуті раніше, та планів їх втілення у життя. Будь-який план характеризується невизначеністю, тобто прогнозовані результати техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану об'єктивно є ймовірними. Це необхідно враховувати на проектній стадії через постійну практичну перевірку плану та своєчасне внесення до нього необхідних коректив.

При генеруванні ідеї та її обґрунтуванні найбільше значення мають індивідуальні здібності, професійні навички у конкретній галузі знань. У проекті на перший план виходить колективна робота. Недарма організаційна структура, яка займається здійсненням проекту, отримала назву "команда". Тому реалізація проекту потребує ефективної системи управління персоналом.

Все викладене свідчить, що проектна стадія характеризується синтезом дій із різних галузей знань та діяльності. Ця системність, а також важливість проекту для впровадження нововведень зумовили появу відносно нових дисципліни та напряму діяльності — управління проектами, чи проектний менеджмент. Саме вивчення методології та методики проектного менеджменту і є метою цього розділу посібника.