Бізнес-планування (2006)

14.3. життєвий цикл ти типи проектів

Життєвим, або проектним, циклом називають проміжок часу між появою проекту та його ліквідацією. У широкому розумінніі життєвий цикл проекту збігається з життєвим циклом розвитку ідеї. Більш вузьке значення проектного циклу охоплює фази, які збігаються з функціями та процесами проектного менеджменту, тобто безпосередньою реалізацією проекту.

Типовий склад життєвого циклу проекту щодо бізнес-проектів з переліком робіт, які входять до них, наведено в табл. 14.1.Склади фаз життєвого циклу проектів можуть значно відрізнятися один від одного. Це залежить від напрямку проектів чи галузі їх застосування. Так, в електроніці, програмуванні, фармацевтичній галузі до складу життєвого циклу входять фази, пов'язані з науково-дослідними та експериментальними роботами. Але найбільше на життєвий цикл та склад проектних робіт впливає тип проекту.

Тип проекту залежить від багатьох факторів. На їх специфіку, а відповідно і методи управління, впливає рівень масштабності, склад зацікавлених осіб, причини виникнення тощо. Якщо один із факторів відіграє домінуючу роль, а дія інших нейтралізується за допомогою стандартних процедур контролю, то такий проект носить назву спеціальний. До спеціальних проектів належать і бізнес-проекти, які безпосередньо розглядаються у цьому навчальному посібнику. Тобто це проекти, метою яких є досягнення певних комерційних результатів.

Класифікацію і типи проектів наведено в табл. 14.2.Найбільш поширеною класифікаційною ознакою є масштабність проекту. Ще зовсім недавно в американській практиці до малих проектів відносили ті з них, у яких обсяг капіталовкладень становив до 10—15 млн дол. США, а трудові витрати — 40—50 тис. людино-годин. Але з розвитком проектного менеджменту, коли були отримані докази його високої ефективності, створення проектів все більше стає практикою роботи навіть невеликих та середніх підприємств. Зараз, за оцінками західних фахівців, не менше 90 % від загальної кількості проектів належить до категорії малих. Це, у свою чергу, потребує спрощення категорії, що розглядається. В умовах України до малих відносять проекти з обсягом капіталовкладень до 5 млн грн.

Типовими малими проектами є комплекс робіт з постановки на виробництво нового продукту; освоєння нового технологічного процесу; розширення мережі збуту. Як правило, малі проекти здійснюються невеликим колом осіб та у відносно короткий термін.

Мегапроекти — це цільові програми, які включають багато взаємопов'язаних проектів, спрямованих на досягнення спільної мети та об'єднаних ресурсами, що виділені на виконання мегапроекту, і відпущеним на це часом. Мегапроекти можуть бути міждержавними, державними, регіональними, міжгалу зевими. Мегапроекти вирізняються високою вартістю — більше ніж 1 млрд дол. США, високими трудовими витратами — більше ніж 15 млн людино-год, довгим часом реалізації (5—7 років), відчутним впливом на економічне та соціальне середовище регіону й країни в цілому.

Складні проекти зумовлюють наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи і підвищені витрати на їх вирішення. У технічно складних проектах життєвий цикл вирізняється наявністю етапів чи фаз з великою творчою складовою: науково-дослідних та експериментальних робіт. Організаційно-складні проекти формуються багатьма зацікавленими особами. Тут складність проявляється у стосунках між учасниками та одночасною дією відразу декількох команд, що відповідальні за виконання проекту.

Значний вплив на зміст і організацію виконання проекту справляють причини його виникнення та цільове завдання. Найбільш поширеними у цій групі є бізнес-проекти. Вони спрямовані на отримання конкретного маркетингового результату. Водночас освітні проекти такої конкретизації не мають. їхній результат, як правило, є побічним і проявляється через певний час.

Визначення типу проекту не слід відносити до суто пізнавальних або статистичних аспектів. Кожен конкретний тип проекту визначає конкретну схему здійснення проектного менеджменту. Тобто склад та зміст робіт, які мають привести проект до логічного завершення, відрізняються насамперед залежно від типу проекту. Важливість визнання цього правила запобігає помилкам, коли методи проектного менеджменту, які є доцільними, наприклад, стосовно мегапроектів, переносять на малі проекти, та навпаки.