Облік видів економічної діяльності

2.6.1. Поняття та визнання доходу

Доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

— сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

— сума попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

— сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

— надходження, що належать іншим особам.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності таких умов:

— покупцеві передано ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

— підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності таких умов:

— можливості достовірної оцінки доходу;

— імовірності надходження економічних вигід від надання послуг;

— можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Нагадуємо, що доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — рахунок 70;

— інші операційні доходи — рахунок 71;

— фінансові доходи — рахунки 72, 73; — інші доходи — рахунок 74.

Протягом звітного періоду доходи відображаються за кредитом названих рахунків, в кінці періоду списуються з дебету цих рахунків у кредит відповідних субрахунків рахунку 79 "Фінансові результати". На дату звітності ці рахунки закриваються, сальдо по них немає.