Облік видів економічної діяльності

2.6.2. Облік випуску готової продукції

Готова продукція — це продукція, яка повністю закінчена виробництвом, відповідає вимогам, стандартам, договору із замовником і здана на склад або передана замовнику.

Готова продукція відноситься до запасів, її визнання та оцінка здійснюються згідно з П(С)БО 9.

Первинні документи: акт (накладна) про здавання на склад (передачу замовнику).

Регістр аналітичного обліку — картка складського обліку матеріалів (форма № М 12).

Регістри синтетичного обліку:

— повна форма — журнал-ордер 11;

— скорочена — журнал-ордер 5, Відомість 5.1;

— спрощена — Відомість 2-м (або В-2).

Готова продукція обліковується на активному рахунку 26 "Готова продукція".

Списання готової продукції на склад із виробництва здійснюється бухгалтерським проведенням:

Д-т 26 К-т 23.

Протягом місяця продукція списується на склад за обліковими цінами. Після визначення собівартості продукції здійснюється коригування її вартості. Якщо фактична собівартість виявилась більшою за облікові ціни, робиться допроведення, якщо менше — сторнування з дебету рахунку 26 і кредиту рахунку 23.

Відвантаження продукції зі складу покупцям оформлюється накладною, рахунком-фактурою, податковою накладною, платіжною вимогою-доручненням. Собівартість відвантаженої продукції списується в дебет субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції":

Д-т 901 К-т 26.

Витрати, пов'язані з реалізацією продукції (реклама, транспортування, пакування тощо) обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут". Вони належать до витрат періоду і в кінці звітного періоду в повній сумі списуються з кредиту рахунку 93 в дебет субрахунку 791. У дебет субрахунку 791 списується також і собівартість реалізованої продукції:

Д-т 791 К-т 901; Д-т 791 К-т 93.

2.6.3. Облік реалізації продукції та розрахунків з покупцями

Дохід від реалізації продукції в бухгалтерському обліку визнається згідно з принципом нарахування за датою відвантаження продукції, а не за датою отримання коштів на рахунок продавця. При відвантаженні продукції її собівартість списується в дебет субрахунку 901, а дохід від реалізації відразу відображається за кредитом рахунку 701, при цьому дебетується

субрахунок 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" для відображення заборгованості покупця. За кредитом субрахунку 701 відображається ціна реалізації плюс ПДВ, після чого сума ПДВ відразу списується з дебету субрахунку 701 у кредит субрахунку 641.ПДВ як податкове зобов'язання з ПДВ.

Приклад. Реалізовано продукцію за 5000 грн. без ПДВ (ПДВ, відповідно, 1000 грн.); собівартість реалізованої продукції 4100 грн. перша подія — відвантаження товару (табл. 2.25).

Таблиця 2.25Фінансовий результат визначається на субрахунку 791 як різниця між доходом від реалізації без ПДВ (кредит) і собівартістю реалізованої продукції (дебет) і дорівнює: 5000 - 4100 = = 900 грн.

Звертаємо увагу, що фінансовий результат визначається незалежно від дати отримання коштів від покупців.

Якщо першою подією буде надходження коштів від покупців, то в момент отримання коштів вони відображаються як аванси отримані — субрахунок 681, а для відображення податкового зобов'язання з ПДВ, яке виникає за першою подією, дебетується субрахунок 643 "Податкові зобов'язання". Дохід у бухгалтерському обліку буде відображено після відвантаження продукції, при цьому ПДВ з дебету субрахунку 701 списується в кореспонденції з кредитом проміжного рахунку 643, який в цей момент закривається.

Бухгалтерські проведення за даними попереднього прикладу, якщо першою подією є передоплата, подано в таблиці 2.26.

Таблиця 2.26