Облік видів економічної діяльності

9.3. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях

Організації першої групи ведуть облік з використанням Плану рахунків бюджетних установ і організацій [13], їх облік ми не розглядатимемо.

Згідно з Інструкцією до нового Плану рахунків (розділ 1, абзац 8) "...організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами"..."; неприбуткові організації нерідко також обліковують витрати на рахунку 23 "Виробництво", хоча він не відповідає суті їх діяльності.

Витрати, пов'язані з утриманням фінансових інвестицій, нараховані відсотки за користування кредитними ресурсами (неприбутковим організаціям, крім політичних партій, мати їх не заборонено), обліковуються за дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" чи 96 "Втрати від участі в капіталі".

Доходи неприбуткових організацій залежно від виду обліковують на рахунках:

— визнані доходи від цільового фінансування (К-т 718 чи 719);

— доходи від реалізації товарів, продукції, послуг (К-т 70);

— доходи від реалізації оборотних активів (К-т 712);

— доходи від фінансових операцій (дивіденди, відсотки) обліковують на рахунках 72, 73.

У кінці звітного періоду доходи та витрати в повному обсязі (без ПДВ) списують на фінансові результати.

Неприбуткова організація може здійснювати операції з необоротними активами. Витрати від уцінки необоротних активів відносять у дебет субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій". Собівартість реалізованих списаних необоротних активів — у дебет субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів". Ці операції формують результати від іншої звичайної діяльності, які списуються на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності":

Д-т 74 (без ПДВ) К-т 793; Д-т 793 К-т 97.

Більшу частину отриманих доходів обліковують як цільове фінансування на рахунку 48.

Далі розглянуто відображення в обліку різних доходів та витрат неприбуткових організацій.

Добровільні пожертвування можуть надходити до неприбуткових організацій від фізичних та юридичних осіб у вигляді коштів або майна для цільового і нецільового використання. Витрачені протягом звітного періоду кошти, які надійшли як цільова благодійна допомога, списуються з дебету рахунку 48 в кредит рахунку 79, невитрачені — в кредит рахунку 69. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з отриманням добровільних пожертвувань неприбутковою організацією, розглянуто в табл. 9.1 і 9.2 на умовних прикладах.

Таблиця 9.1

Приклад 1. Неприбуткова організація, яка не є платником ПДВ, одержала кошти цільового призначення в сумі 12 000 грн., які витратила на придбання комп'ютера. Вартість комп'ютера — 12 000 грн. (ПДВ — 2000 грн.), строк використання — 6 років, метод нарахування амортизації прямолінійний. Річна норма амортизації становить 2000 грн.

Згідно із п. 18 П(С)БО 15 цільове фінансування визнається доходом протягом періоду корисного використання необоротних активів у сумі нарахованої амортизації.

Приклад 2. Неприбуткова організація, що не є платником ПДВ, одержала нецільові пожертвування грошима в сумі 5000 грн. та отримала для своєї діяльності комп'ютер, справедлива вартість якого — 2000 грн., строк використання — 5 років, метод нарахування амортизації — прямолінійний. Амортизація становить 400 грн. на рік. Комп'ютер використовуватиметься у бухгалтерії підприємства.

Згідно із п. 17 П(С)БО 15 "Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування".

Членські внески. Такі неприбуткові організації, як асоціації, спілки, ОСББ та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, утримуються за рахунок внесків таких засновників. Порядок сплати, періодичність та розмір членських внесків визначено в статутних документах неприбуткової організації, зміни в які можуть бути внесені на загальних зборах. Членські внески надходять через банківські установи або готівкою, в цьому випадку їх обов'язково треба оформити прибутковими касовими ордерами.

Облік цільового фінансування згідно із національними стандартами бухгалтерського обліку має певні особливості: цільове фінансування відповідно до п. 16 П(С)БО 15 "Дохід" "...не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування". Тому доцільно не відображати цільове фінансування в момент його нарахування в синтетичному обліку, а відображати тільки в аналітичному обліку. Бухгалтерські ж проведення робити в момент отримання коштів з одночасним відображенням доходу.

Приклад 3. До каси асоціації, яка є неплатником ПДВ, засновниками було внесено членські внески в сумі 5000 грн. На рахунок асоціації у банку надійшли членські внески в сумі 10 000 грн. Бухгалтерські записи з відображення цих операцій подано в табл. 9.3.

Таблиця 9.3Якщо нарахування зробити необхідно, воно робиться проведенням:

Д-т 377 К-т 48.

Після отримання грошей роблять проведення:

Д-т 311 К-т 3774; Д-т 48 К-т 719.

Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має надаватися виключно з дотриманням вимог ст. 4 Закону [7]. Зазначений закон розділяє такі поняття, як отримувачі, набувачі та донори гуманітарної допомоги. Згідно із Законом [6], отримувачі гуманітарної допомоги — це юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. До них належать:

— організації інвалідів, ветеранів війни та праці, а також бюджетні підприємства, установи та організації;

— благодійні організації;

— організації Червоного Хреста України, творчі спілки, громадські організації, створені для провадження екологічної,

оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

— релігійні організації.

Набувачі гуманітарної допомоги — це фізичні та юридичні особи, які потребують такої допомоги. Набувачами гуманітарної допомоги зі статусом юридичної особи можуть бути і її отримувачі.

Донори — це юридичні та фізичні особи, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги.

Приклади відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з отриманням гуманітарної допомоги, наведено в табл. 9.4 за даними прикладу 4а.

Приклад 4а. Неприбуткова організація (набувач), яка не є платником ПДВ, одержала у вигляді гуманітарної допомоги:

— комп'ютер вартістю 2000 грн.;

— МШП на суму 1000 грн.;

— грошові кошти в сумі 4000 грн.

Неприбуткова організація одночасно є набувачем і отримувачем гуманітарної допомоги.

Таблиця 9.4

Приклад 46. За рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги гуманітарну допомогу, яка надійшла до неприбуткової організації за умовами прикладу 4а, було передано іншій неприбутковій організації — організації Червоного Хреста України. В цьому випадку бухгалтерські проведення аналогічні табл. 9.4 та додатково робиться ще одне проведення, яке відображає передачу грошової допомоги громадянам, які її потребують:

Д-т48 К-тЗІІ.

Відсотки від банківських депозитів. Відповідно до Закону про прибуток, відсотки від банківських депозитів належать до пасивних доходів неприбуткової організації та відображаються на субрахунку 732 "Відсотки одержані". Відсотки банку за користування залишками коштів на поточному рахунку відображаються на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Приклад 5. Неприбуткова організація перерахувала з поточного на депозитний рахунок 10 000 грн.:

Д-т 313 К-т 311 10 000 грн.

Згідно з депозитним договором з банком, неприбуткова організація одержує за депозитним вкладом 20 % :

Д-т 311 К-т 732 2000 грн.

Доходи та витрати від власної діяльності. Згідно із Законом про прибуток, деякі неприбуткові організації можуть отримувати доходи від своєї основної діяльності. Така діяльність може мати виробничий чи невиробничий характер.

Приклад 6. Відображення на рахунках операцій власної діяльності неприбуткової організації, що займається виробництвом — видає літературу та періодичні видання, наведено в табл. 9.5.

Таблиця 9.5Приклад 7. Відображення на рахунках операцій власної діяльності (соціальної реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни) неприбуткової організації, що не пов'язана з виробництвом, подано в табл.9.6.

Таблиця 9.6