Облік видів економічної діяльності

9.4. Звітність неприбуткових організацій

Основною формою звітності неприбуткових організацій і установ є Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (додаток И). Форма цього звіту була змінена наказом ДПА України [11]. Цей звіт подається щоквартально з відображенням звітних даних наростаючим підсумком з початку року.

Звіт складається із заголовної частини і двох розділів замість чотирьох попередніх, у ній є рядки для різних надходжень кожного виду неприбуткових організацій, що також полегшує її заповнення.

У заголовній частині звіту зазначаються повна назва установи, місцезнаходження та телефон (факс та електронна адреса за бажанням), ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, номер рішення про реєстрацію у податковому органі; присвоєна ознака неприбутковості, назва податкового органу, до якого подається Звіт.

У частині І Звіту вказуються всі доходи неприбуткової установи, що звільняються від оподаткування (рядки 1—7), та напрями їх використання (рядки 8—9). З перших семи рядків неприбуткова організація заповнює тільки один у повній відповідності до номеру групи в наведеній раніше класифікації (перша група — рядок 1, друга — рядок 2 і т. д.). Кожний з цих рядків має розшифрування за видами доходів; це зручно для заповнення, але невиправдано підвищує громіздкість звіту і витрати паперу.

У частині II Звіту наводяться розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою (організацією) з інших джерел, ніж визначені підпунктами 7.11.2 — 7.11.7 Закону про прибуток, що здійснюється щоквартально (рядки 10—13), та розрахунок податку на прибуток від перевищення для організацій четвертої групи, що здійснюється тільки у першому кварталі (рядки 14—22).

У Звіті у разі отримання неприбутковою установою (організацією) майна, що надійшло безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань, в рядках 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2 відображається вартість такого майна відповідно до супроводжувальних документів.

Якщо неприбуткові установи отримують дохід з інших джерел, то профінансовані витрати, що безпосередньо пов'язані з отриманням таких доходів, відображаються у рядку 11 Звіту в той самий податковий період, що і вказані доходи.

Крім зазначеного Звіту, неприбуткові організації подають довідку про отримані пільги з оподаткування, форму № 1-ДФ та звітність з усіх податків і зборів, платниками яких вони є згідно із законодавством.

Деякі неприбуткові організації зокрема бюджетні, складають бухгалтерський баланс за затвердженою для них формою, в якій актив має три розділи: "Необоротні активи", "Оборотні активи", "Витрати", і пасив — три розділи: "Власний капітал", "Зобов'язання", "Доходи".