Облік видів економічної діяльності

11.3. Доходи та витрати ОСББ

Основними доходами ОСББ є:

— відшкодування експлуатаційних витрат членами об'єднання в межах ставок квартирної плати — цільові внески членів об'єднання;

— доходи від здавання в оренду приміщень, що належать ОСББ, а також від іншої комерційної діяльності (за їх наявності);

— відшкодування комунальними організаціями витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

— державні субсидії малозабезпеченим сім'ям;

— відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надходять з бюджету;

— дотації з бюджету на відшкодування збитків ОСББ;

— додаткові збори із співвласників;

— цільові внески не членів об'єднання.

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому згідно з новим Планом рахунків доцільно обліковувати їх на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" рахунку 71 "Інший операційний дохід"; доходи від оренди — на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів". Розглянемо різні види доходів докладніше.

Цільові внески членів об'єднання, як в межах квартирної плати, так і додаткові, доцільно обліковувати на рахунку 48 "Цільове фінансування та цільові надходження". На цьому ж рахунку обліковується бюджетне фінансування (субсидії, пільги, дотації). Далі в табл. 11.1 наведено пропонований план рахунків для ОСББ, в якому субрахунки рахунку 48 запропоновані довільно. Цільове фінансування відповідно до п. 16 П(С)БО 15 "Дохід" не визнається доходом доти, поки немає підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Тому об'єднанням співвласників доцільно не відображати цільове фінансування в момент його нарахування в синтетичному обліку, а відображати тільки в аналітичному обліку. Бухгалтерські ж проведення

робити в момент отримання коштів з одночасним відображенням доходу ОСББ:

Д-т 311 К-т 48; Д-т 48 Km 719.

Приклад саме таких проведень подано в табл. 11.5 (с. 374). Але на практиці часто зручніше спочатку зробити нарахування боргу, щоб мати чіткішу картину заборгованості; в такому разі нарахування боргу доцільно робити проведеннями, як показано в табл.11.5:

Нараховано заборгованість членів об'єднання:

Д-т 377 К-т 48.

Отримано кошти:

Д-т 311 К-т 377; Д-т 48 К-т 719.

Доходи від оренди включають суму орендної плати та відшкодування орендарями нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території. З орендної плати більшість ОСББ сплачують податок на прибуток, а відшкодування експлуатаційних витрат, розмір якого окремо обумовлюється в договорі про оренду, включається одночасно у валовий дохід і валові витрати і не є об'єктом оподаткування податком на прибуток.

Розмір відшкодування визначається виходячи з кошторису витрат, затвердженого загальними зборами, пропорційно до частки власності орендаря (або власника) нежитлового приміщення в будинку, якщо інше не передбачено статутом об'єднання.

Відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж (теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних) обчислюються за нормами в розрахунку на 1 м2 загальної площі, обладнаної відповідними мережами та обладнанням. Підставою для отримання відшкодування є договір між об'єднанням і відповідними організаціями.

Субсидії, дотації і відшкодування пільг розглянуто в розділі 6.

Витрати ОСББ визначаються відповідно до Складу витрат підприємств житлового господарства, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, які входять в квартирну плату (плату за утримання житла), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій" від 22.06.98 р. № 939.

До витрат ОСББ належать:

— матеріальні витрати;

— заробітна плата обслуговуючого персоналу (члени правління, прибиральниці, двірники та ін.);

— відрахування органам соціального страхування;

— амортизація основних засобів (крім житлового будинку);

— податкові платежі;

— утримання місць загального користування (опалювання, освітлення тощо);

— відсотки, що сплачуються за послуги Ощадбанку, обчислювального центру;

— плата банку за касове і банківське обслуговування;

— поточний ремонт житлового будинку;

— плата за обслуговування ліфтів;

— плата за санітарну очистку території;

— перерахування платежів комунальним підприємствам тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення та ін.

Деякі бухгалтери ОСББ ведуть облік витрат на рахунку 23 "Виробництво". Це не буде помилкою, але доцільніше для ОСББ використовувати рахунки класу 8, оскільки, по-перше, це дає змогу бачити не тільки загальну сума витрат, а й їх структуру (див. табл. 11.1, с. 370), а по-друге, у них немає виробництва. При цьому на рахунку 84 "Інші операційні витрати" можна відкривати субрахунки за видами витрат — податкові платежі, оплата послуг з обслуговування ліфтів та санітарної очистки, оплата послуг банку тощо.

Щодо оплати комунальних платежів, то об'єднання від імені всіх співвласників може виступати єдиним абонентом із споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг

на підставі укладених з підприємствами — постачальниками послуг договорів і проводити з ними розрахунки за надані послуги згідно з діючими тарифами. Оплата за комунальні та інші послуги від членів об'єднання в такому разі надходить на поточний рахунок об'єднання, а ОСББ перераховує їх відповідним комунальним підприємствам, тобто ці суми проходять через рахунок ОСББ транзитом — надійшли від квартиронаймачів і перераховані комунальним підприємствам. Розмір перерахувань комунальним підприємствам визначається:

— за обсягами наданих послуг, згідно із показаннями приладів (за наявності лічильників);

— нормами споживання послуг, затвердженими місцевими органами виконавчої влади.

Відповідно до договорів, укладених з постачальниками послуг, і рішення місцевих органів влади, об'єднання залишає у себе в розпорядженні певний відсоток зібраних коштів на покриття витрат зі збирання, обліку і перерахування платежів мешканців за комунальні послуги.

Як єдиний абонент об'єднання у себе на поточному рахунку акумулює кошти, що надійшли від мешканців за комунальні послуги, для подальшого їх розподілу і сплати підприємствам-постачальникам. Необхідно вести окремий облік зборів і платежів за цими послугами і стежити, щоб гроші в повному обсязі надходили на поточний рахунок і своєчасно перераховувалися підприємствам-постачальникам. У багатьох ОСББ усі платежі, що надходять від мешканців на його рахунок, не розподіляються надалі за їх видами, а оплата комунальним підприємствам здійснюється в загальній сумі, незалежно від заборгованості мешканців та інших чинників.