Політична економія (1999)

2. кредит як форма руху позичкового капіталу

Рух позичкового капіталу здійснюється у формі кредиту. Кредит (кредитні відносини) - це відносини між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і платності.

Прийнято розрізняти кредитний механізм і кредитну політику. Кредитний механізм являє собою певну сукупність принципів, організаційних форм, методів і правил, що регулюються чинним законодавством і забезпечують необхідні умови для реалізації кредитних відносин. Кредитна політика становить собою систему заходів держави, спрямованих на досягнення певних економічних цілей.

Класифікація кредиту може здійснюватися з урахуванням строку кредиту, об'єкта і сфери кредитування, а також за іншими параметрами.

За строком надання, кредити поділяються на короткострокові довгострокові. Короткострокові надаються на термін, як правило, не більше року і використовуються для поповнення оборотних засобів, довгострокові - на рік і більше й використовуються для збільшення основного капіталу.

Відповідно до специфіки об'єктів кредитування, кредит поділяється на комерційний, банківський, споживчий, державний та міжнародний.

Комерційний кредит надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товарів або послуг з відстрочкою платежу. Комерційний кредит утворює основу кредитної системи.

В ринковій економіці він обслуговується вексельними білетами, обіг яких опосередковується банками і регулюється законодавством. Основне завдання комерційного кредиту прискорити рух товарів від виробників до споживачів. Комерційний кредит, як правило, є короткостроковим.

Банківський кредит - це кредит, що надається банками та спеціалізованими кредитно-фінансовими установами економічним суб'єктам підприємницької діяльності, державі та населенню у вигляді грошових позик. Об'єктом банківського кредиту є грошовий капітал. Позики можуть бути попередньо забезпечені матеріальними цінностями і незабезпечень

Споживчий кредит становить кредит підприємств торгівлі та сервісних послуг у вигляді товарів і послуг, що продаються в розстрочку. Його об'єктом є, як правило, товари тривалого користування, а також окремі види послуг. Специфічним різновидом споживчого кредиту є надання приватним особам довгострокових позик на купівлю чи будівництво житла.

Державний кредит - це кредит, де кредитором чи позичальником є держава або окремі державні виконавчі структури. Об'єктом Державного кредиту є, як правило, позичковий капітал, що реалізується Шляхом розміщення на відкритому ринку державних цінних паперів.

Міжнародний кредит - це кредит, що обслуговує міграцію

Позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. його суб'єктами (кредиторами і позичальниками) виступають держави в особі національних банків, міністерств фінансів, міждержавних організацій.

Об'єктом міжнародного кредитування є товарні цінності, послуги, валютні ресурси.

Кредит, в будь-якому суспільстві робить певний вплив на розвиток і економічних процесів та явищ.

Передусім розвиток кредитних відносин забезпечує капіталізацію всієї системи виробничих відносин за допомогою банківських установ, перетворення грошей у капітал і капіталізацію на цій основі системи грошових відносин, трансформацію лихварського капіталу у позичковий і перетворення останнього в суспільний капітал, формування акціонерної форми власності.

Крім цього, кредит виконує цілу низку прикладних функцій, серед яких найбільш вагомими є такі:

Функція перерозподілу наявних у суспільстві грошово-фінансових ресурсів і зосередження їх на найбільш пріоритетних з точки зору конкретної ситуації сфери економічної діяльності. Таким чином кредит робить пропозицію капіталу більш еластичною і більш ефективною.

Підвищення купівельної спроможності юридичних та фізичних осіб, а через нього впливає на підвищення та раціональне використання економічного потенціалу країни.

Капіталізація вільних грошових коштів, тобто нагромадження позичкового капіталу за рахунок заощаджень фізичних та юридичних осіб.

Грошове обслуговування кругообороту капіталу в процесі його виробничого відтворення, тобто забезпечення тимчасових потреб суб'єктів виробництва у додаткових грошових засобах за рахунок нагромаджених тимчасово незадіяних капіталів.

Прискорення концентрації та централізації капіталу, що здійснюється на основі використання цінних паперів акціонерних компаній.

Забезпечення інноваційного процесу, розвитку малих та середніх підприємств, підготовки та перепідготовки кадрів.

Забезпечення стійкості грошового обігу шляхом взаємного зарахування платежів, прискорення обороту грошей і утворення різноманітних форм банківських грошей, що скорочують потреби безпосереднього обігу банкнот.

Інакше кажучи, кредит відіграє важливу роль в процесі відтворення як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні.

Ефективне використання кредитних відносин з мстою реалізаШ1 зазначених функцій в Україні ускладнюється головним чином високим позичковим процентом.