Бухгалтерський облік (1998)

A.9.3. Узагальнення даних рахунків (поточного обліку)

Для одержання відомостей про стан, склад і структуру засобів господарства та джерел їх формування за правовласниками на кінець звітного періоду (а також ряду фінансових показників, потрібних для оперативного керівництва) дані залишків на рахунках на кінець звітного періоду узагальнюють у балансі. Для цього активні рахунки, що мають дебетові залишки, записують в активі балансу, а пасивні рахунки, що мають кредитові залишки, — у пасиві.

Баланс, складений за даними залишків на рахунках, матиме такий вигляд (табл. А.9.3).Порівнюючи показники балансу на початок звітного періоду (див. табл. А.9.1) з показниками балансу на кінець періоду (див. табл. А.9.3), можна зробити ряд важливих висновків про зміни, що сталися в балансі. Так, збільшилась сума засобів господарства на 24000 грн. (1 640 000 — 1 660 000) за рахунок залучення нових джерел (у нашому прикладі — позичок банку; збільшилися виробничі запаси матеріалів на 23000 грн. (293 000 — 270 000), а також затрати в незавершене виробництво на 15000 (65000 — 50000). Одночасно зменшилась заборгованість як дебіторська (на 11000 грн.), так і кредиторська (на 15000 грн.), тобто фінансовий стан господарства за звітний період значно поліпшився. За даними балансу можна дістати й інші важливі відомості. Докладно ці питання вивчаються в курсі «Аналіз господарської діяльності підприємств».

Отже, бухгалтерський облік господарських операцій починається і закінчується балансом. Баланс, складений на кінець періоду, у наступному періоді буде розкладений на рахунки, за ними протягом місяця обліковуватимуться господарські операції, а наприкінці місяця рахунки з їх залишками узагальнюються в балансі.

Показники (обороти і залишки) рахунків бухгалтерського обліку використовуються для складання звітності, контролю за станом засобів і результатами діяльності їх аналізу. Обробка даних рахунків (групування, середні величини тощо) дає змогу розробити відповідні показники для оперативного управління.