Фінансовий менеджмент (2005)

10.6. Аналіз руху грошових коштів

Платоспроможність підприємства і фінансовий стан в цілому певною мірою залежать від вхідного і вихідного грошових потоків. Відсутність мінімально необхідного запасу грошових коштів викликає фінансові ускладнення, а надлишок грошових коштів веде до того, що підприємство зазнає збитків від інфляції та упускає свої вигоди від розміщення коштів і отримання додаткового доходу. У зв'язку з цим важливу роль відіграє аналіз руху грошових коштів. Рух грошових коштів аналізується за видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Для аналізу скористаємося даними табл. 10.9, в якій відображено інформацію про рух грошових коштів по підприємству "Агат".Звіт про рух грошових коштів відображає зміни величини грошових коштів і їх еквівалентів за звітний період. Він дає змогу оцінити:

а) структуру надходжень і видатків за видами діяльності;

б) вплив видів діяльності на формування грошових потоків;

в) суму прибутку, отриману касовим методом, і відмінність цієї суми від суми прибутку, отриманого методом нарахувань у Звіті про фінансові результати (табл. 10.7).

Згідно з даними табл. 10.9 всі чисті грошові надходження підприємство отримало від операційної діяльності — 199 тис. грн. Якщо їх прийняти за 100 %, то збитки від інвестиційної діяльності становили 70 тис. грн. і зменшили чистий грошовий потік на 35,2 %, збитки від фінансової діяльності становили 75 тис. грн. і зменшили чистий грошовий потік на 37,7 %. Таким чином, чистий грошовий потік по підприємству за звітний період становив 54 тис. грн, а з урахуванням залишку на початок року грошові кошти на кінець року склали 171 тис. грн. Це свідчить, що підприємство — платоспроможне і має перехідний залишок вільних грошових коштів на кінець року. Для більш глибокого дослідження динаміки платоспроможності необхідно здійснити порівняння обсягів вхідного і вихідного грошових потоків на основі аналізу платіжних документів та платіжного календаря підприємства.