Антикризове управління підприємством (2005)

3.2. Загальне поняття системи і її види

Система — це щось ціле, створене з окремих частин і елементів для цілеспрямованої діяльності. Ознаки системи характеризуються:

безліччю елементів;

єдністю головної мети для всіх елементів;

наявністю зв'язків між елементами;

цілісністю і єдністю елементів;

структурою та ієрархічністю, відносною самостійністю;

чітко вираженим управлінням.

Система може бути досить складною. Для аналізу такого роду систем доцільний їхній поділ на ряд підсистем. Підсистема — це набір елементів, що представляють автономну усередині системи галузь (наприклад, економічна, організаційна, технічна підсистеми).

Властивості систем:

система прагне зберегти свою структуру (ця властивість заснована на об'єктивному законі організації — законі самозбереження);

система має потребу в управлінні (існує набір потреб людини, тварини, суспільства, великого соціуму);

у системі формуються складні зв'язки в залежності від індивідуальних властивостей її елементів і підсистем (система може мати властивості не властивих їй елементів, і може не мати властивостей своїх елементів);

кожна система має вхідний вплив, систему переробки (обробки), кінцеві результати (вихід) і зворотний зв'язок (рис. 1.5);на вході система зазнає впливу з боку середовища, а через вихід вона впливає на зовнішнє середовище.

Класифікація систем може бути здійснена за різними ознаками, однак основною є групування їх у три підсистеми: технічну, біологічну і соціально-економічну.

Технічна підсистема включає верстати, устаткування, комп'ютери й інші працездатні вироби, що мають інструкції для користувача. Набір рішень у технічній системі, як правило, обмежений, а наслідки рішень визначені. Наприклад, порядок включення і роботи з комп'ютером, порядок керування автомобілем, методика розрахунку щоглових опор для ліній електропередачі, розв'язання завдань з математики й ін. Такі рішення носять формалізований характер і виконуються в строго визначеному порядку. Професіоналізм фахівця, що приймає рішення в технічній системі, визначає якість прийнятого і виконаного рішення. Наприклад, гарний програміст може ефективно використовувати ресурси комп'ютера і створювати якісний програмний продукт, а некваліфікований — може зіпсувати інформаційну і технічну базу комп'ютера.

Біологічна підсистема включає флору і фауну планети, у тому числі відносно замкнуті біологічні підсистеми, наприклад, мурашник, людський організм та ін. Ця підсистема має більшу розмаїтість функціонування, ніж технічна. Набір рішень у біологічній системі також обмежений через повільний еволюційний розвиток тваринного і рослинного світу. Проте наслідки рішень у біологічних підсистемах часто виявляються непередбачуваними. Наприклад, рішення лікаря, пов'язані з методами і засобами лікування пацієнтів; рішення агронома про застосування тих чи інших хімікатів як добрива. Рішення у таких підсистемах допускають розробку декількох альтернативних рішень і вибір кращого з них за якими-небудь ознаками. Професіоналізм фахівця визначається його здатністю знаходити краще з альтернативних рішень, тобто він повинен правильно відповісти на запитання: що буде, якщо...?

Соціально-економічна підсистема характеризується наявністю людини в сукупності взаємозалежних елементів. Як характерний приклад соціально-економічної підсистеми можна навести підприємство, його виробничий колектив. Ці підсистеми істотно випереджають біологічні за розмаїтістю функціонування. Набір рішень у соціально-економічній підсистемі характеризується великим динамізмом як у кількості, так і в засобах і методах реалізації. Це пояснюється високим темпом змін у свідомості людини, а також нюансів у її реакціях на однакові й однотипні ситуації.

Перераховані види підсистем мають різний рівень невизначеності (непередбачуваності) у результатах реалізації рішень (рис. 1.6).Крім основної ознаки класифікації системи можна розділити на:

штучні і природні;

відкриті і закриті;

детерміновані і стохастичні;

тверді і м'які.

Штучні системи створюються людиною для реалізації заданих програм чи цілей. Наприклад, конструкторське бюро, комп'ютер, супутниковий комплекс, клуб любителів пива.

Природні системи створюються природою, а можливо, і Богом Вищим Розумом) для реалізації цілей світового існування. Наприклад, система світобудови, циклічна система землекористування, мурашник.

Відкриті системи характеризуються відкритим характером зв'язків із зовнішнім середовищем і сильною залежністю від нього, наприклад, виробничі підприємства, організації, комерційні фірми, засоби масової інформації.

Закриті системи характеризуються переважно внутрішніми зв'язками і створюються для задоволення потреб свого персоналу і засновників. Наприклад, профспілки, політичні партії.

Детерміновані (передбачувані) системи функціонують за заздалегідь заданими правилами, із заздалегідь визначеним результатом. Наприклад, навчання студентів в інституті, виробництво типової продукції.

Стохастичні (імовірні) системи характеризуються важко передбачуваними вхідними впливами зовнішнього і (чи) внутрішнього середовища та вихідних результатів. Наприклад, дослідні підрозділи, підприємницькі компанії, гра в російське лото.

М'які системи характеризуються високою чутливістю до зовнішніх впливів, а внаслідок цього — слабкою стійкістю. Наприклад, система котирувань цінних паперів, нові організації, людина за відсутності твердих життєвих цілей.

Тверді системи — це зазвичай, авторитарні, засновані на високому професіоналізмі невеликої групи керівників, організації. Такі системи мають велику стійкість до зовнішніх впливів і слабко реагують на незначні впливи. Наприклад, церква, авторитарні державні режими.

Крім того, системи можуть бути простими і складними, активними і пасивними.

Кожна організація повинна мати всі ознаки системи. Випадання хоча б однієї з них неминуче призводить організацію до ліквідації. Таким чином, системний характер організації — це необхідна умова її діяльності. Проаналізуємо далі, до чого може призвести організацію відсутність даних ознак системи (табл. 1.1).З поняттям системи пов'язана широта підходу при аналізі і синтезі різних організаційних утворень. Мова йде про системний, комплексний й аспектний підходи. Системний підхід вимагає обліку всіх ключових елементів (внутрішніх і зовнішніх), що впливають на прийняття рішень. Комплексний підхід вимагає складання пріоритетів ключових елементів і обліку найбільш важливих елементів.

Системний підхід вимагає найбільших витрат ресурсів і часу. Якщо це виправдано, то його використання доцільне. Відповідно комплексний і аспектний підходи більш дешеві, але збільшується погрішність при обробці недостатніх даних і в результатах рішення.

З огляду на те, що об'єктом антикризового управління є підприємства, організації і їхні об'єднання, надалі передбачається вивчення і розгляд саме гнучких та імовірних відкритих соціально-економічних систем, що функціонують у нестабільному навколишньому середовищі.