Антикризове управління підприємством (2005)

3.3. Соціально-економічні системи і середовище

Економічні системи, що включають у себе як необхідний елемент людей, їхні спільності, є завжди соціально-економічними.

Соціально-економічні системи — це, насамперед, відкриті системи, які не можна вважати цілком ізольованими від навколишнього середовища в якому-небудь аспекті — інформаційному, речовинному, енергетичному і т.д.

Середовище (зовнішнє середовище) — одне з основних понять загальної теорії систем. Виділення будь-якої матеріальної системи засновано на від'єднанні елементів, що включаються в дану систему, від іншого матеріального світу — середовища.

Система і середовище знаходяться в постійній і складній 5заємодії, впливаючи один на одного. Взаємодія системи з навколишнім середовищем описується рядом понять кібернетики і загальної теорії систем, такими, наприклад, як: стійкість, гомеостаз, рівновага, адаптація і т.п.

Система знаходиться у рівновазі тоді, коли кожен її елемент знаходиться в стані рівноваги, обумовленому іншими елементами. Рівновага — найпростіший випадок стійкого стану системи. Вона характеризує стан системи, у якому вона залишається як завгодно довго при відсутності впливів середовища, що збурюють.

Стійкість системи — це випадок більш складної рівноваги із середовищем, що виявляється в динаміці їхньої взаємодії. Система може змінювати свою поведінку, однак деякі її властивості залишаються при цьому незмінними.

Поняття "гомеостаз" (грец. homeo — подібний + stasis — нерухомий) проясняє зміст стійкої рівноваги системи в динаміці взаємодії із середовищем. "Гомеостазом називають властивість системи зберігати в процесі взаємодії із середовищем значення істотних перемінних у деяких межах. Істотними називають характеристики, тісно пов'язані з основною якістю системи, порушення якої призводить до її деструкції". При різних станах середовища істотні перемінні залишаються стабільними, забезпечуючи рівновагу системи з зовнішнім середовищем.

Система завжди є частиною зовнішнього середовища, тому у відповідь на зміни середовища система повинна пристосовуватися до функціонування в нових умовах. Адаптація — це процес такого пристосування у складному середовищі. Адаптація системи може виявлятися як саморегулювання, самонавчання, самоорганізація і самовдосконалення. При саморегулюванні система відповідає на зміни середовища цілком визначеною реакцією своїх елементів за жорстко заданою програмою.

При самонавчанні система здатна змінювати програми регулювання і способи дій своїх елементів.

При самоорганізації система змінює не тільки програму регулювання, а й свою внутрішню структуру. І нарешті, самоудосконалюючись, системи можуть перебудовувати свою структуру не тільки в межах заданого набору елементів, а й шляхом розширення набору елементів за рахунок середовища.

Підприємство як виробнича система є великою, складною соціально-економічною системою і належить до класу кібернетичних систем.

Кібернетична система — це система, щодо якої прийняте допущення про відносну ізольованість її від середовища в інформаційному відношенні й абсолютній проникності в матеріально-енергетичному відношенні. Введення таких допущень викликається розуміннями пошуку простоти розгляду і вироблення рішень для особливо важких і складних об'єктів, якими є процеси управління. У кібернетичних систем передбачається чи спостерігається ряд нових властивостей, що не обов'язково властиві системам інших класів:

множинність поведінки;

керованість;

наявність органу управління;

здатність взаємодіяти з навколишнім середовищем;

наявність каналів інформації як у системі, так і між системою і середовищем;

наявність зворотних зв'язків у каналах інформації;

цілеспрямована поведінка системи;

імовірний характер поведінки системи;

властивість рівноваги;

властивості самоорганізації і самовдосконалення.

Кожній системі відповідає своє конкретне навколишнє середовище. Будь-який об'єкт, прийнятий у якості первинного, може бути представлений як елемент (чи підсистема) деякої системи більш високого рангу і як система стосовно деякої сукупності підсистем більш низького рангу. Рухаючись нагору сходинками цієї ієрархії, ми прийдемо до "універсальної" системи — Всесвіту. Рух униз приведе нас до первинних елементів — елементарних часток. Аналогічний процес відбувається з поняттям "зовнішнє середовище". При цьому кожна система, що включає розглянуту систему як свою підсистему, буде зовнішнім середовищем стосовно розглянутої системи.

Взаємодія підприємств із зовнішнім середовищем. Активна взаємодія з зовнішнім середовищем з боку підприємств у ринковій економіці здійснюється, на наш погляд, за трьома великими напрямками:

вивчення (дослідження) значень внутрішніх і зовнішніх перемінних підприємства;

комплексне планування діяльності підприємства;

організаційна адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища.

Практичні методи дослідження внутрішніх і зовнішніх перемінних найбільш повний свій розвиток одержали в маркетингу — концепції управління підприємством з орієнтацією на ринок, на задоволення потреб людини за допомогою обміну товарів. Ці методи досить доладно викладені в багатьох відомих роботах, а також будуть розглянуті в главі 10 даного посібника тільки в тих аспектах, що будуть цікаві з погляду основних проблем даної роботи.

Один з істотних елементів навколишнього середовища підприємства — конкуренція. Вивчення конкуренції повинне йти від потреб і споживачів, оскільки будь-який виробник, що обслуговує ті самі потреби, що й дане підприємство, хоча б і за допомогою інших товарів, є його конкурентом, зменшуючи кількість потенційних споживачів його продукції.

Виробник повинен мати уявлення про всі різновиди конкуренції і її носіїв — відповідні підприємства і продукцію, що випускається ними, щоб шляхом розробки і здійснення визначених заходів забезпечувати в чомусь переваги своєї продукції і її реалізацію на ринку. З цією метою необхідно вивчати конкурентів, досліджувати попит на товари, що випускаються ними і самим зацікавленим підприємством, організовувати розробку і виробництво (чи удосконалювання) конкурентоспроможної продукції.

Вивчення й аналіз конкуренції — одне з найважливіших завдань політики підприємства-товаровиробника в умовах ринкових відносин. Діяльність на ринку вимагає оцінки власних позицій як основи стратегічного планування й усунення своїх недоліків і слабких сторін у порівнянні з конкурентами. Інформація про конкурентів, яку необхідно збирати й аналізувати у вищевказаних цілях, велика і різноманітна, з часом змінюється. Першорядне значення мають і повинні бути зібрані дані про доходи підприємств-конкурентів і розвиток їхнього товарообігу, а також інформація про кадрове становище. Не менш важливі зведення про асортиментну політику і нові товари, насамперед основний, а потім — додатковий асортимент. Дані про виробничу потужність, склад і якість машинного (верстатного) парку і ступені його завантаженості винятково значимі при визначенні власної політики цін. Корисно знати якнайбільше про постачальницьку і складську діяльність конкурентів, про елементи їхніх грошових балансів, про зв'язки з іншими фірмами, у тому числі і з клієнтами, постачальниками, кредиторами, нарешті, про стан рекламної політики. Важливою є оцінка, для яких груп споживачів шанси тактики конкурентів виявляються кращими, гіршими чи однаковими з даним підприємством. Приводом для відповідних висновків може бути з'ясування частки найбільш значущої продукції конкуруючих підприємств.

Реальна і єдина можливість мати подібну інформацію — це послідовно, систематично і критично збирати і відбирати її для наступного аналізу для того, щоб звести до мінімуму вплив факторів ризику, пов'язаних з наявністю і діяльністю конкурентів, забезпечити виживаність і стійкість розвитку підприємства.

Виживання в умовах конкуренції — це не тільки боротьба, а й компроміси. Якщо не можеш перемогти конкурента, вступи з ним у союз — цей принцип співробітництва щодалі більше реалізується в практиці господарювання фірм і підприємств розвинутих країн.

Союз з конкурентом, навіть якщо при цьому один з партнерів послабляється, вигідний стосовно інших конкуруючих фірм-товаровиробників, тому що дозволяє порівняно дешевим способом одержувати нові технології і виходити на нові ринки, тому що самостійно це зробити можуть далеко не всі підприємства.

Структура проблем взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем. Підприємство взаємодіє з зовнішніми перемінними за допомогою деяких внутрішніх перемінних: мета, люди, структура, технологія, завдання (докладніше внутрішні перемінні будуть розглянуті в главі 6 посібника). Процес цілепередбачення, тобто процес формування певного рівня домагань підприємства, складається із зіставлення наявної інформації про ресурсні можливості підприємства і небезпеки зовнішнього середовища. Саме прийняті цілі стають згодом об'єктом послідовного перетворення у завдання, реалізуючи які, підприємство успішно взаємодіє з зовнішнім середовищем. Причому, це відбуваються за умови збалансованості можливостей підприємства і потреб зовнішнього середовища.

Вибір місії — головної мети підприємства — виробляється керівництвом підприємства на основі рівнянь з багатьма невідомими, тому що збір всієї інформації про усі відомі зовнішні і внутрішні перемінні не уявляється можливим. При цьому проблеми оцінки і цілепередбачення стану внутрішніх перемінних необхідно розділяти на дві частини: управління, що стосується суб'єкта, підприємства (тобто процесу управління) і управління, що стосується об'єкта (тобто процесу виробництва). Пропонована структура проблем взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем показана на рис. 1.7.Практична діяльність підприємств має достатній досвід збору даних лише про деякі групи перемінних, показаних на рис. 1.7. Наприклад, дані про постачальників, які-небудь контактні групи. Інші ж зовнішні фактори раніше практично не враховувалися, тобто облік інших перемінних в умовах централізованої соціалістичної економіки не був потрібний. А для того, щоб реалізувати стратегію виживання з наступним стійким розвитком на основі власних ресурсних можливостей, потрібне вирішення проблем, зазначених на рис. 1.7, у єдиному комплексі.

Підводячи підсумки з розгляду проблематики управління підприємством у сучасних умовах, можна зробити такі висновки:

Українське підприємництво в цілому виявилося осторонь від величезного масиву знань і сучасного досвіду людства в галузі економіки і менеджменту. Тому, володіючи величезними ресурсами, національна економіка поки не в змозі "правильно" організуватися для забезпечення добробуту власних громадян.

Зовнішнє середовище підприємства втратило свою колишню стабільність і є складним та важко передбачуваним, ворожим стосовно підприємства. Тому умовою виживання і стійкого розвитку підприємства є врахування найважливіших зовнішніх і внутрішніх перемінних, у першу чергу тих, котрі відбивають інтереси і потреби людей. Тільки їх природний гомеостаз дозволить підприємству забезпечити собі власний економічний гомеостаз як гармонійне поєднання внутрішніх і зовнішніх перемінних.

Входження у світову економіку і цивілізацію національної економіки і підприємництва відбудеться тим швидше, чим раніше усвідомить себе самостійним економічним суб'єктом кожен працівник підприємства і почне будувати свої взаємини з іншими економічними системами за правилами ринкової економіки. Тому на підприємстві необхідно створювати відповідні передумови.

Загальне, чим характеризуються економічні системи, починаючи від людини і закінчуючи світовою економікою, — це прагнення до біокібернетичної рівноваги, до рівноважного і стійкого стану.

На сьогоднішній день важко перелічити "шквал" проблем, що обрушились на підприємства. Багато підприємств вирішують єдину проблему — проблему виживання. Набагато менше підприємств вирішують проблему виживання з перспективою на розвиток і з розрахунком на власні сили, справедливо вважаючи, що держава просто не в змозі в даний період надати їм дійову допомогу. Тому пропонована концепція управління, що викладається в даному посібнику, в першу чергу орієнтована саме на останній тип підприємств, які спрямовані не тільки на виживання, а й на стійкий розвиток організації у цей складний і суперечливий період.