Антикризове управління підприємством (2005)

3.4. Взаємодія і розвиток соціально-економічних, систем

Людина і створені нею соціально-економічні системи являють собою особливий клас кібернетичних систем, поведінка яких базується на людських потребах та інтересах. Людина реалізує свої інтереси індивідуально, через групи, підприємства, національну і світову економіку (рис. 1.8).Потреби людини трансформуються й інтегруються найскладнішим чином при переході від "простої системи" (людини) до більш складної. Причому кожна наступна система є зовнішнім середовищем стосовно попередньої.

Як видно з рис. 1.8, кожна соціально-економічна система є частиною іншої системи більш високого порядку, що виступає як зовнішнє середовище для розглянутої системи. Сам факт, що кожна система має середовище, тобто визнання деякого принципу систематизованої сталості, підводить безпосередньо до визначення категорії залежності системи від її середовища.

Той факт, що система S, залежить від системи S2 (середовища), позначимо S2 —> S,.

Поняття залежності системи S, від системи S2 є відносною категорією, що характеризує зв'язок між зовнішніми структурами систем Sj і S2 (рис. 1.9).Зовнішня структура системи відбиває безліч її відносин із середовищем (чи елементів поведінки і відносин між ними).

Важливим компонентом, що породжує цю залежність, є ентропія поведінки домінуючої в залежності S2 —> S, системи, оскільки природно допустити, що чим менше передбачувана поведінка домінуючої системи S2, тим сильнішою буде залежність, і навпаки. Якщо поведінку домінуючої системи можна передбачити однозначно, положення залежної системи S, виявляється набагато слабкішим, ніж у випадку, коли поведінка домінуючої системи непередбачена.

Міра залежності S2 —> S; буде основною характеристикою відносин між системами:

а) вона дорівнює нулю, якщо система S, не залежить від S2;

б) вона дорівнює 1, коли залежність максимальна, тобто коли реалізація будь-якої діяльності S однозначно визначається поведінкою

s2;

в) поряд з екстремальними значеннями міра залежності може приймати значення з інтервалу 0-1.

В основі структури залежності лежать можливості впливу на задоволення інтересів. Можливості задоволення інтересів створюються і змінюються шляхом варіації їхніх носіїв, що є засобом реалізації інтересів. Суть структур залежності виявляється в поведінці взаємозалежних систем. Залежні системи повинні вибирати певну лінію поведінки.

Впливи, що діють на засоби задоволення інтересів, є складовою частиною впливів, що визначають характер основних залежностей.

Як визначену аналогію залежність можна розглядати в якості деякої "сили", що змушує систему діяти чи змінюватися певним чином.

Ця сила, мабуть, пропорційна, насамперед, інтенсивності можливого "покарання" у випадку, коли дії залежної системи Si йдуть в розріз з інтересами чи інструкціями системи 5V Аналогічно може лати місце "заохочення" у випадку, коли діяльність залежної системи ?; погоджується з інтересами домінуючої системи S2.

Тому залежна система повинна реагувати на інформацію, що виходить від домінуючої системи. її поведінка повинна бути погоджена і наявною залежністю і може бути передбачена з деякою ймовірністю. "Передбачену поведінку", що пристосовується до поведінки інших систем, у соціології називають роллю. Залежність змушує систему прийняти роль і навчитися її виконувати.

Прийняття ролі, виконання якої спрямоване на реалізацію більш конкретних інтересів і пов'язане з придбанням досвіду, означає зникнення ентропії внутрішньої і зовнішньої структури (поведінки) відповідної соціально-економічної системи.

Кожна соціально-економічна система характеризується негідністю реалізації індивідуальних форм діяльності, що виявляється проявом внутрішньої структури системи. Кожна роль як елемент соціального простору характеризується тоді залежністю з урахуванням інших ролей, тобто своєю "соціальною відстанню". Для кожної системи цього типу правильно таке.

Причиною дії системи S, є розходження між необхідністю і можливостями реалізації її діяльності з урахуванням залежності цієї системи від інших систем.

Система St має тенденцію до продовження і виконання чи до прийняття знову таких ролей, що мінімізують її залежність від інших систем і максимізують залежність цих систем від системи S,.

Залежність як протиріччя між необхідністю і можливостями реалізації діяльності системи S, (стосовно середовища) змінюється у випадках:

якщо ці можливості змінюються, як вираження зміни властивостей соціального простору;

якщо змінюється внутрішня структура інтересів Sf і при цьому залежність відбиває необхідність для S, змінити форми її діяльності;

якщо має місце і те, й інше.

Постійна зміна залежностей — одна з основних властивостей соціального простору.

На основі поняття залежності соціально-економічних систем можливе уточнення понять влада і керівництво, що додатково розкривають відношення між окремими соціально-економічними системами.

Влада — це можливість для домінуючої системи управляти (чи керувати) поведінкою залежної системи на основі залежності, що усвідомлює, принаймні, залежна система. На практиці влада поєднана із загрозою покарання у випадку невиконання розпоряджень домінуючої системи. У той же час ці покарання насправді означають обмеження чи втрату можливості для залежної системи реалізувати власні інтереси.

Керівництво домінуючої системи стосовно залежної є можливістю направляти дії останньої шляхом заохочень, тобто надання їй великих можливостей реалізації її діяльності із задоволення її інтересів.

Керівництво і влада — різні форми прояву однієї і тієї самої залежності, одна з них може перейти в іншу. Тому будемо думати, що керівництво є формою прояву влади.

Головною особливістю розглянутих соціально-економічних систем є властивість цілеспрямованої поведінки в кожному елементі структури.

Цілеспрямованою поведінкою володіє той елемент структури, що має можливість автономно вибирати і змінювати мету свого функціонування. Наявність людини в кожному елементі і створює передумови цілеспрямованої поведінки.

Звідси випливає важливий наслідок: за властивістю цілеспрямованої поведінки кожен елемент соціально-економічної системи може 5ути віднесений до керуючої системи. Якщо в технічних системах межа між керуючою і керованою системами очевидна, то в соціально-економічних системах таке розмежування однозначно не встановлюється, а вибирається в залежності від розв'язуваних завдань.

Другою особливістю розглянутих соціально-економічних систем суб'єктів ринку) є неієрархічність їхньої структури. Домінуючим тилом взаємодії між цими системами є відносини обміну діяльністю на основі договорів (відносини по горизонталі).

Третьою особливістю розглянутого класу систем є мінливий спектр зовнішніх умов (зміна середовища). Наслідком цієї особливості є перебудування структури соціально-економічної системи як інструмента адаптації.

І, нарешті, четвертою особливістю соціально-економічних систем є наявність рис як природної, так і штучної системи.

Будь-яка соціально-економічна система володіє зв'язаністю, складністю, керованістю й організованістю.

Структурна зв'язаність системи є найбільш істотною якісною характеристикою. Очевидно, що зі зникненням зв'язаності зникає і сама система. Згадаємо визначення системи; цілісна безліч взаємозалежних елементів... Саме визначення має на увазі наявність "чогось", що знаходиться в деякому відношенні (чи зв'язаного) з "чимось".

Суть дослідження зв'язаності полягає в тому, щоб усвідомити конструкції, що описують характер зв'язку між окремими елементами системи.

Властивість взаємної залежності процесів перетворення ресурсів а корисний результат у різних елементах системи і називається зв'язаністю. Вона виникає там і тоді, де і коли визначений корисний результат не може бути отриманий на ресурсах якого-небудь окремо-о елемента без узгодження інтересів з іншими елементами.

З якісної точки зору зв'язаність — це цілісна властивість соціально-економічної системи, що характеризує ступінь розвиненості матеріально-технічних умов досягнення цілей.

Саме зв'язаність визначає межі соціально-економічної системи, дозволяє виділити її із середовища. Зв'язаність системи приводить до визначеної єдності господарських інтересів елементів і їхньої спрямованості на досягнення загальної мети системи.

Діяльність будь-якого елемента системи полягає в одержанні корисного результату на виході. Цей системно-корисний результат виходить при з'єднанні ресурсів і знань індивідуумів у рамках обмежень, накладених структурою системи.

Використання потенційних можливостей індивідуумів залежить від зовнішнього середовища. Саме зовнішнє середовище визначає вхід елемента системи і змінює умови використання виходу. На діяльність індивідуума, що знаходиться у визначеній позиції, впливають структурні параметри системи. У залежності від цих умов індивідууму відкривається різна воля вибору в прийнятті рішень з перетворення вхідних елементів у вихідні. Якщо сукупність цих умов приводить до строгого обмеження дій індивідуума з досягнення мети системи, то говорять, що воля вибору в таких структурних елементах системи дуже мала.

Воля вибору індивідуума при ухваленні рішення з перетворення елементів входу в елементи виходу розглядається як невизначеність діяльності.

Невизначеність діяльності окремого індивідуума характеризується трьома параметрами: складом операцій, їхньою послідовністю і тривалістю виконання.

Усі три фактори взаємозалежні між собою. Таким чином, невизначеність діяльності індивідуума є функція трьох перемінних. Шкалою для оцінки невизначеності діяльності є інтервал (0, 1).

Оцінка 0 означає повну визначеність, оцінка 1 — повну невизначеність.

Конструктивне уявлення про складність систем зазвичай зв'язується з кількістю елементів і зв'язків між ними. Це зручно в технічних системах. У соціально-економічних системах потенційні зв'язки оцінити неможливо (вони невідомі). Тому складність соціально-економічних систем оцінюють через аналіз розмаїтості властивостей і розподілу за елементами систем.

Складність, таким чином, являє собою таку динамічну властивість, що характеризує зміну розмаїтості властивостей елементів системи і розподіл цих властивостей за елементами. Якщо всі елементи системи різні, то система дуже складна.

Складність характеризує матеріально-технічні умови узгодження господарських інтересів індивідуумів, що знаходяться в елементах системи.

Чим більше потенційно можливих зв'язків відомо індивідууму, тим більше можливостей у господарсько-виробничій діяльності можна відшукати і реалізувати.

Керованість — це така властивість соціально-економічної системи, що визначається часткою відомих зв'язків і визначає інформаційні умови узгодження господарських інтересів.

У будь-який момент функціонування системи існує безліч потенційно можливих наборів зв'язків, серед яких існує хоча б один "ефективний". "Ефективний" набір відрізняється тим, що, будучи реалізованим у системі, він дозволяє досягти мети більш ефективно. Отже, керованість системи тим вища, чим більше шансів в індивідуума виявити цей ефективний набір зв'язків, спираючись на знання про потенційно можливі зв'язки і розподіл знань між індивідуумами в системі.

Досягнення мети — це результат погодженої діяльності всіх елементів системи. З ускладненням системи зростає кількість потенційно можливих зв'язків. Вибір зв'язку для реалізації здійснюється індивідуумом на основі його господарського інтересу.

Зростання і зменшення складності є безупинним процесом. Збільшення складності відбувається за рахунок збільшення розмаїтості і зміни розподілу властивостей між елементами системи; зниження — за рахунок створення зв'язків, за рахунок обміну між елементами і, таким чином, вирівнювання різниці властивостей, що виникає в системі. Очевидно, що наростання складності йде швидше, ніж наростання кількості фактично реалізованих зв'язків, за допомогою яких складність зменшується.

Таким чином, процес функціонування і розвитку системи може бути розглянутий як єдність двох одночасних процесів:

зміни складності, що виражає процес зміни розмаїтості і розподілу властивостей елементів системи;

зміни організованості, що виражає реакцію людей (учасників виробничо-господарської діяльності) на цю зміну складності.

Якщо складність є об'єктивною характеристикою соціально-економічної системи, то організованість характеризує суб'єктивну сторону функціонування.

Організованість — це властивість соціально-економічної системи реагувати на зміни складності шляхом зміни безлічі реалізованих у системі зв'язків, що визначають рівень узгодження господарських інтересів.

Зв'язки між елементами системи встановлюються в результаті узгодження їхніх господарських інтересів.