Антикризове управління підприємством (2005)

6.4. Взаємовплив внутрішніх перемінних

Як показали міркування, наведені раніше, зміну мети організації автоматично спричиняє послідовна зміна всього ланцюжка розглянутих найважливіших внутрішніх перемінних. У той же час виділення окремих ресурсів, релевантних події, викликає визначені зміни в динамічних зв'язках складових перемінних системи. Так, наприклад, виділення яких-небудь додаткових матеріалів обов'язково спричинить собою зміну фінансових ресурсів, зміну складу виконавців, що викликає зміну завдань, структурних перетворень, функціональних зон системи. А ті ж зміни в більшому масштабі можуть спричинити зміни не тільки згаданих перемінних, але й у цілому фірми.

Ресурси в процесі управління виконують визначені функції, взаємодіючи між собою. З кожною дією пов'язано дві події:

початок дії;

закінчення дії.

Так, дія обслуговування клієнта касиром пов'язана з подіями "Початок обслуговування" і "Закінчення обслуговування". Ці події розірвані в часі, причому тривалість дії, як правило, є випадковою величиною, що залежить від багатьох причин: вид обслуговування, втома працівника, зовнішні перешкоди, захоплення розмовою й ін. Прикладами дій для виробничої ділянки служать робота з транспортування заготівлі, обробка деталі, переналагодження верстата і т.д.

Дія, як правило, являє собою цілеспрямований захід, виконуваний під впливом управління і спрямована на виконання окремих завдань з досягнення поставленої мети. Тому дія планується і може знаходитися в наступних станах:

заплановано;

почато;

закінчено;

перервано з якої-небудь причини.

При успішному закінченні дії можна вважати, що поставлена мета досягнута. Однак невдача може привести до таких змін у організації чи системі управління, що порушують сталу збалансованість складових системи. Такі зміни в системі можуть вивести її з-під контролю і привести організацію до кризи. Це часто відбувається під тиском агресивних факторів зовнішнього середовища, що перевищують внутрішню протидію фірми. Виходить, збалансованість внутрішніх перемінних і їхня сила повинні успішно протистояти зовнішнім впливам.

Теоретичною основою наведеного виразу є закон самозбереження: кожна матеріальна система {організація, колектив, родина) прагне зберегти себе (вижити) і використовує для досягнення цього весь свій наявний потенціал.

Таким чином, загальна сума творчих ресурсів організації, повинна бути більше суми зовнішніх і внутрішніх руйнівних ресурсів. Іноді ліву частину у формулі (2.1) називають "енергією переконаності", а праву частину — "енергією ліквідації"".

Величини Vn і V2i можуть впливати на організацію як позитивно, так і негативно. Наприклад, конкуренти бажають витиснути компанію з її сегмента ринку і затрачають на це фінанси і час. Можливі три варіанти розвитку подій:

у компанії немає ресурсів для протистояння і вона зазнає істотних збитків чи ліквідується;

компанія має достатню кількість ресурсів, щоб залишитися на своїх позиціях;

твердий натиск на компанію з боку конкурентів активізує її діяльність, підвищує сумарний потенціал компанії настільки, що вона або залишається на ринку з новою продукцією, або розширює сегмент ринку з колишньою продукцією. При позитивному впливі параметри Vn і V2i збільшують як енергію утримання, так і енергію ліквідації, при негативному — збільшують тільки енергію ліквідації.

Таким чином, у компанії під впливом будь-яких зовнішніх чи внутрішніх збурювань результати діяльності організації можуть бути різні. Вони можуть бути або творчими, або руйнівними. Тому дану обставину необхідно завжди враховувати не тільки при виборі об'єктивно назрілого рішення, але і при необхідності прогнозувати можливі наслідки реалізації прийнятого управлінського рішення, що дозволить працювати організації більш стійко.