Макроекономіка (2005)

3.4. Модель кругообігу для відкритої економіки.

Відкрита економіка — це економічна система, яка зв'язана з іншими державами світу механізмами експорту, імпорту і фінансових операцій (рис. 1. 6.). Так як в моделі відображено тільки грошові потоки, то:

– експорт (Е) — це потік грошових виплат в систему на внутрішні ринки продуктів;

– імпорт (I) — потік з внутрішньої національної економіки за кордон;

– чистий експорт (NE) — різниця між величиною експорту та імпорту.Імпортні товари і послуги купуються і домогосподарствами, і фірмами, і державою. Для спрощення відображається лише найбільша категорія — імпорт товарів споживання.

Якщо Е < Z, NE < 0, різниця буде оплачена чи шляхом позики у іноземних фінансових посередників, чи шляхом продажу реальних і фінансових активів іноземцям.

Такі операції — чистий притік капіталу (притік фінансових ресурсів), зображено як потік до внутрішнього фінансового ринку.

Якщо Е > Z, NE > 0 — відтік капіталу — економічна система дає позики іноземцям чи купує іноземні фінансові та реальні активи.

Сукупність основних макроекономічних взаємозв'язків можна представити у вигляді схеми (див. рис. 1.6).

Аналізуючи рис. 1.6, можна зробити висновок, що рівність між національним продуктом і національним доходом у відкритій економіці зберігається:

1) з точки зору доходів: Y = C + T + S + Z,

2) з точки зору витрат: Y = C + I+G + E,

де С – витрати домогосподарств; Т – сума податків; S – заощадження домашніх господарств; Z – сума імпорту; Е – сума експорту; I – сума інвестицій; G — державні витрати; Y – національний доход (національний продукт).