Сучасна економіка (2005)

12.1. Сутність макроекономіки

Макроекономіка є складовою частиною економічної науки. Вона вивчає механізм функціонування економіки в цілому, а також чинники в/пиву держави на загальноекономічні процеси

Інакше кажучи, макроекономіка досліджує взаємозв'язки між складовими економічної системи, наприклад між витратами споживачів і створеним у країні продуктом, між національним виробництвом і зовнішньою торгівлею. Важливість предмета дослідження макроекономіки привертає до неї увагу уряду, політиків. Так, владні структури України під час розробки законів, які повинні сприяти роботі підприємств, мають враховувати глибинні причини, що зумовлюють макроекономічні процеси: піднесення чи спад виробництва, інфляцію і рівень безробіття. Неможливо розробляти економічну політику без вивчення й урахування рівня заробітної плати й цін, обсягу грошової маси в обігу, державного боргу та причин, які його зумовили.

Макроекономіка і мікроекономіка, маючи певні відмінності, доповнюють одна одну, створюючи єдину економічну науку.

Так, спеціаліст з мікроекономіки, досліджуючи ціну в певній галузі промисловості, для зручності припускає, що в інших галузях ціни вже задані. Фахівець з макроекономіки, вивчаючи рівень цін, не зважатиме па їх відносні зміни у різних галузях.

Макроекономіка вивчає шляхи надходження платежів від споживачів до виробників. Ці потоки постійні і йдуть з одного сектору економіки до іншого. Такий процес в економіці називають кругооборотом.

Наприклад, хлібороб продає хліб і купує сільськогосподарську техніку. На виручені кошти машинобудівник купує різні товари, зокрема хліб. Отже, гроші, витрачені машинобудівником, повернулися у вигляді доходу до хлібороба.

Якщо припустити, що всі види доходів у суспільстві йдуть на споживання (заощаджень немає), то:

1. Сума всіх доходів у суспільстві дорівнює сумі всіх витрат.

2. Усі витрати суспільства дорівнюють обсягу виробництва

де = вс = ов,

де ДС — доходи сукупні; ВС — сукупність суспільних витрат виробництва; ОВ — обсяг виробництва (кінцевий продукт).

[ Національний продукт — це весь річний потік товарів і послуг у ме-1 жах національного господарства

Отже, національний продукт — це те саме, що загальні доходи суспільства, загальні витрати і загальний обсяг виробництва.

В умовах ринкової економіки національний продукт обчислюють у вартісному вираженні.

Національний продукт є матеріальною основою життя людей. Саме він задовольняє різні потреби населення. Якщо національна економіка неспроможна створити весь набір матеріальних благ для потреб населення через об'єктивні обставини (наприклад, в Україні через природно-кліматичні умови не вирощуються тропічні фрукти, какао, не вистачає власної нафти, газу тощо), потрібно виробляти такі види національного продукту, які б користувалися попитом в інших країнах, щоб їх можна було використати як експортні ресурси. Це дало б змогу обміняти їх на товари, які не виробляються в країні.

Отже, національний продукт с важливим показником не тільки для країни, де він виробляється, а й для міжнародного співробітництва. Багато років Організація Об'єднаних Націй докладає зусиль для того, щоб усі країни збирали відомості про свій національний продукт. Така статистика дає змогу визначити рівень розвитку економіки країни, її результативність, ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів, здійснити порівняння між країнами, розробити рекомендації щодо поступального розвитку національної економіки, її участі в міжнародному поділі праці.