Менеджмент: прийняття рішень і ризик

13.3. ДРУГА СКЛАДОВА РИЗИКУ — НАСЛІДКИ ВІД НЕСПРИЯТЛИВОЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПОДІЇ

У нашому прикладі найбільш несприятливою для ферми подією, як відомо, є збіг низької врожайності та низької ринкової ціни. Є один шанс із 16, що така подія станеться. Її наслідком є збитковість ферми. Величина збитку становить 29 301 дол. Норма збитковості активів ферми за цієї події досягає – 4,04% (–29301 : 725 000)  100). Норма прибутку (збитку) активів по решті комбінацій рівнів урожайності і ціни наведена в табл. 13.7.

Для того щоб визначитися, на яку прибутковість активів можна сподіватися, необхідно знати ймовірність тієї чи іншої величини норми прибутку (збитку). Це дасть змогу усвідомити, наскільки підприємство є уразливим для підприємницького ризику. Саме усвідомлення менеджерами цієї обставини дає підстави вважати, що завершено перший крок у менеджменті підприємницького ризику.

Для подальшого аналізу прибутковості активів доцільно наведені в табл. 13.7 показники норми прибутку (збитку) розмістити в порядку їх послідовного зростання. Водночас для кожного показника норми прибутку на активи визначимо ймовірність його настання (табл. 13.8).

Ймовірність настання певного рівня норми прибутку на активи визначається відповідно до ймовірності можливих комбінацій рівнів урожайності і ціни. Нам уже відомо, що, наприклад, імовірність низької урожайності становить 1/4 і ймовірність низької ціни — також 1/4 (див. табл. 13.3). Ймовірність того, що водночас будуть низькими і урожайність, і ціна, становить 1/16. За такої комбінації норма збитковості активів становить – 4,04%. Це означає, що ймовірність настання такого рівня збитковості активів також дорівнює 1/16.

Аналіз даних табл. 13.8 дає підстави для висновку, що за умови збігу низької врожайності чи то з низькою, чи то з нормальною ціною ферма одержує збиток, а норма збитковості активів знаходиться в межах від – 4,04 до – 1,04. Отже, ймовірність збитковості активів складається з імовірності комбінацій «низька врожайність, низька ціна» та «низька врожайність, нормальна ціна» і становить 18,75% (6,25 + 12,50). Тепер очевидно, що ймовірність прибутковості активів становить 81,25% (100 – 18,75).

Визначена нами ймовірність збитковості і прибутковості активів (18,75 і 81,25%) — це накопичена (кумулятивна) частота (ймовірність). Вона являє собою суму величин імовірності даного рівня норми прибутку на активи і попередніх її рівнів. Для поглибленого аналізу розрахуємо накопичену ймовірність у тій же послідовності розміщення комбінацій врожайності і ціни, що використана нами при побудові табл. 13.8.

Як бачимо, збитковість активів та їх низька прибутковість (до 1,88 %) може настати з імовірністю 25,0 % і пов’язана з низькою врожайністю. В той же час будь-який рівень урожайності в комбінації з низькою ціною може забезпечити норму прибутку на активи не більше 17,58 %. Ймовірність того, що ферма матиме норму прибутку (збитку) в межах від – 4,01 % до 17,58 %, становить 68,75 %. Висока норма прибутку в межах від 18,62 до 35,34% формується в трьох останніх комбінаціях за участю нормальної і високої урожайності та нормальної і високої ціни. Кумулятивна ймовірність настання такої сприятливої події становить 31,25 % (12,5 + 12,5 + 6,25).

Результати наведеного вище аналізу дають змогу судити про рівень підприємницького ризику, перед яким стоїть досліджувана ферма. Як ми переконалися, основними джерелами цього ризику є можливі коливання цін і несталість (мінливість) рівня врожайності. Завдання менеджера полягає в тому, щоб спочатку виявити і визначити джерела ризику, оцінити їх і прийняти оптимальне рішення.

Потрібно також пам’ятати, що підприємницький ризик зумовлюється і непередбачуваністю величини виробничих витрат. Це пов’язано з тим, що менеджери аграрних підприємств на початковій стадії виробництва того чи іншого виду продукції знають наперед суму витрат лише по окремих їх елементах, таких, як вартість посівного чи посадкового матеріалу, витрати на добрива, амортизацію спеціалізованої техніки, в той час як, наприклад, витрати на збирання врожаю, пестициди, точно передбачити важко.