Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Е

Економіко-математична модель

Модель економічного явища чи процесу, записаного мовою математики у вигляді формул.

Економіко-математичні методи

Умовна назва комплексу наукових дисциплін на перетині економіки з математикою та кібернетикою (вперше введена акад. В.С. Немчіновим на початку 60-х років).

Економічна ефективність виробництва

Максимізація росту відношення чистої продукції до затрат на виробництво.

Економічна інформація

Інформація, що виникає при підготовці та в процесі виробничо-господарської діяльності.

Економічна кібернетика

Самостійна дисципліна, що найтісніше пов’язана з економіко-математичними методами і застосовується в дослідженнях процесів управління народним господарством.

Економічна стратегія фірми

Перелік правил і прийомів, за допомогою яких досягаються основні цілі розвитку фірми. Економічна стратегія розробляє правила і прийоми, що забезпечують економічно ефективне досягнення стратегічної цілі, створення й підтримку високого рівня конкурентної переваги фірми.

Економічна статегія включає товарну стратегію фірми, стратегію ціноутворення, стратегію взаємодії фірми з ринками виробничих ресурсів, стратегію фірми на ринку цінних паперів, стратегію зовнішньоекономічної діяльності, стратегію зниження виробничих затрат, стратегію інвестиційної діяльності фірми, стратегію стимулювання персоналу, стратегію запобігання банкрутству фірми.

Економія

Управління господарством чи бережливе витрачання матеріальних або грошових ресурсів.

Експертні оцінки

Кількісні або порядкові оцінки процесів чи явищ, які не піддаються безпосередньому вимірюванню.

Емерджентність

Наявність у системі властивостей цілісності, тобто таких властивостей системи, які не властиві її складовим частинам.

Ентропія

Міра невизначеності стану чи поведінки системи в даних умовах.

Ергономіка

Наукова дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок людини і машини в конкретних умовах виробничої діяльності з метою раціоналізації виробництва і підвищення продуктивності праці. Основний об’ект

її досліджень — система «людина — машина».

Етикет керівника

Сукупність норм, які визначають професійну поведінку керівника в типових ситуаціях. Ці норми не відрізняються від загальноприйнятих правил поведінки: тактовність, ввічливість тощо.

Ефект

Дія якої-небудь причини, сили; результат, наслідок чого-небудь; це результат виробництва незалежно від затрат.

Ефективність організації виробництва

Характеризується ступенем концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва, діяльністю виробничого циклу, ритмічністю виробництва, розмірами технологічних збитків та виробничого браку, рівнем організації праці робітників і службовців.

Ефективність праці

Представляє собою здатність робітника виробляти за певну одиницю часу визначену кількість продукції, кожна одиниця якої здатна задовольняти потребу з певною ефективністю.

Ефективність управління

Один із основних показників досконалості управління, який визначається шляхом зіставлення результатів управління і ресурсів, витрачених на її досягнення.

Ефективність управління (абсолютна)

Характеризує загальну величину ефекту, який отримується в результаті вдосконалення системи управління виробництвом.

Ефективність управління (порівняльна)

Характеризує перевагу одного варіанта над іншим, а також ступінь наближення вобраного варіанта до оптимального.

Ефективність управління (широка)

Це зіставлення затрат на управління з показниками діяльності виробничої системи в цілому.

Ефективність управління (вузька)

Це ефективність з позиції самого управління і властивих йому критеріїв, насамперед якості управління.

Ефективність управлінської праці

Соціально-економічна категорія, що розкриває взаємозв’язок між результатами управлінської діяльності, які виражені техніко-економічними і соціальними ефектами, і затратами управлінської праці на досягнення цих результатів.