Операційний менеджмент (2000)

2.3 Місце та види виробничих запасів у системі підприємства

Запаси в системі підприємства Єдиний економічний процес, під час якого і створюється будь-яке підприємство, охоплює три етапи (рис. 8): закупівля сировини, матеріалів і комплектуючих; виробництво продукції або надання послуг; розподіл готової продукції або послуг.Як зазначалося в гл. 1, підприємство є відкритою системою. На рис. 9 представлена організація як відкрита система з урахуванням руху матеріальних потоків і інформації, тобто представлені зв'язку в системі. Тут процес виробництва продукції або надання послуг, що здійснюється в організації, показаний у розширеному вигляді. Закупівля сировини, матеріалів або комплектуючих для виробництва конкретного виду продукції або послуги (див. перший етап на рис. 8) є окремою операцією в рамках сфери постачання процесу виробництва всієї номенклатури, що виготовляється в організації.Аналогічно розподіл окремих видів продукції або послуг входить у процес збуту продукції організації. Процес руху матеріальних потоків і пов'язаної з ним інформації розглянемо на прикладі машинобудівного підприємства (рис. 10).Як бачимо, предмети праці перед кожним етапом обробки і після нього зосереджуються у вигляді запасів. Цілі освіти і відповідні їм види запасів можуть бути різними, але незалежно від цього запаси являють собою другий за значимістю після партії обробки розрахункову складову виробничого процесу. Обсяг запасів, їх місце розташування і динамічна залежність від потреб подальших стадій виробництва більшою мірою визначають ефективність матеріальних потоків усередині організації і в зовнішній по відношенню до неї середовищі. Саме запаси сировини, матеріалів, комплектуючих і готової продукції безпосередньо пов'язують організацію з її постачальниками та споживачами. З наведеного випливає, що запаси займають одне з провідних місць у системі як окремої організації, так і економіки в цілому. Забезпечення єдиного і безперервного процесу постачання всіх систем виробничого процесу необхідними запасами в оптимальній кількості і заданої якості - найважливіша гарантія ефективного функціонування підприємств. Види виробничих запасів Запаси (сировина, матеріали, комплектуючі, готова продукція) являють собою матеріальні цінності, що очікують виробничого або особистого споживання. Вони, як правило, класифікуються за двома критеріями: параметрами руху матеріальних потоків - простору (або місцезнаходженням) і часу; функції запасу. Всі доступні на підприємстві запаси визначаються як сукупні. Вони включають в себе сировину, матеріали, основні та допоміжні напівфабрикати, готові вироби, паливо, а також запасні частини для ремонту засобів виробництва

Виробничі запаси формуються в організаціях-споживачах і призначені для забезпечення безперебійного виробничого процесу. Вони враховуються в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках. До них належать предмети праці, що надійшли до підрозділів споживача різного рівня, але ще не використані і не піддані переробці. Товарні запаси знаходяться в організацій-виробників на складах готової продукції, а також у каналах сфери обігу. Вони необхідні для безперебійного забезпечення споживачів матеріальними ресурсами. Виробничі та товарні запаси поділяються на такі види: поточні запаси забезпечують безперервність постачання виробничого процесу між двома постачаннями, а також організацій торгівлі і споживачів. Ці запаси складають основну частину виробничих і товарних запасів. Їх обсяг постійно змінюється; підготовчі (буферні) запаси виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у виробництві (наприклад, сушіння лісу). Такі запаси формуються в разі підготовки матеріальних ресурсів до відпустки споживачам партіями; гарантійні (страхові) запаси призначені для безперервного постачання споживача в непередбачених обставин (наприклад, затримки постачань у дорозі). На відміну від поточних гарантійні запаси постійні. При нормальних умовах роботи ці запаси недоторканні; перехідні запаси - залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду. Вони призначаються для забезпечення безперервності виробництва і споживання в звітному і наступному за звітним періодах до чергової поставки. За часом запаси розбиваються на кількісні рівні (мал. 12): максимальний бажаний запас визначає економічно доцільний в даній системі управління запасами рівень запасу і застосовується як орієнтир при розрахунку обсягу замовлення; пороговий рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення; поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку.Він може співпасти з максимальним бажаним, граничним або гарантійним запасом. У практиці діяльності підприємств необхідно враховувати існуючу зв'язок планованих виробничих запасів з рівнем організації управління підприємством, тобто чим нижче рівень організації управління підприємством, тим більші запаси ресурсів менеджери намагаються мати в резерві. Запаси приховують реальні проблеми в управлінні підприємством. Це закладено в самій їх функції.