Основи кадрового менеджменту (2004)

Ділова гра Аналіз організаційної структури управління заводом

Мета ділової гри Вироблення навичок аналізу організаційних структур управління. Вироблення навичок побудови організаційних структур управління. Вироблення навичок роботи в малих групах і вироблення колективних рішень. Вихідна інформація Об'єкт аналізу - машинобудівний завод з індивідуальним виробництвом, структура управління яких наведено в табл.1. Таблиця 1 Структура управління заводу

Директор завода
Главный инженерЦБух, ОТК,

ООТиЗП, ОК, первый отдел, ПЭО, служба АСУП, юридическое бюро
Зам. директора по производству. Начальник ПДОЗам. директора по общим вопросам
Бюро КС УКП, ОТБОГТ (инструментальный цех), ЦЗЛ, ЭМО (ремонтно-ме-ханический цех — РМЦ), ОКС
Цеха 1-4, литейный участокОМТС, ОВК, ФСБ, ХО, транспортный цех, участок хоздвора


Структура управління і визначають її фактори. Зміст управління як процесу розкривається в його функціях, що представляють собою види діяльності, за допомогою яких суб'єкт управління впливає на керований об'єкт. Поза функцій управління не можна уявити собі процес управління, його вміст у даній системі. Аналіз процесу управління щодо його функцій становить основу для встановлення обсягу роботи з кожної функції, визначення чисельності управлінських працівників по ній і, зрештою, для проектування структури та організації апарату управління. В організаційно-технічному плані управління виробництвом може бути поділені на функції за двома основними ознаками: змістом процесу управління і приналежності до сфер (видів) виробничо-господарської діяльності. Поділ на функції за змістом процесу управління є основоположним і визначає коло завдань, які покликане вирішувати управління як частина сукупного суспільного праці, що витрачається на планування, організацію, координування, керівництво і контроль спільних зусиль учасників кооперативного праці в процесі виробництва. Ці види діяльності і складають функції управління. Для виконання функцій управління виробництвом створюється керуюча система - апарат управління. Під структурою апарату управління виробництвом розуміють кількість і склад ланок та ступенів управління, їх соподчі-ненность і взаємозв'язок. Апарат управління заводу (без урахування керівництва) складається з 20 підрозділів (розподіл чисельності наведено в табл. 2). Його структура, будучи формою поділу праці у сфері управління, активно впливає на процес функціонування системи управління та її подальший розвиток: чим здійснено структура апарату управління, тим ефективніше вплив управління на процес виробництва, раціональніше процес функціонування системи управління. Структура апарату управління повинна бути оптимальною (коли встановлюються раціональні зв'язки при найменшому кількості ступенів управління), гнучкої і простий. Вона повинна забезпечувати економічність управління. Суть цієї вимоги полягає в тому, щоб потрібний ефект від управління досягався при мінімальних витратах на управлінський апарат. Таблиця 2 Штатний розклад

№ п/пНаименование подразделения заводаЧисленность служащих, чел.
1Отдел главного конструктора (ОГК)32
2Отдел главного технолога (ОГТ)70
3Отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗП)13
4Энергомеханический отдел (ЭМО)10
5Отдел технического контроля (ОТК)9
6Планово-экономический отдел (ПЭО)17
7Производственно-диспетчерский отдел (ПДО)20
8Центральная бухгалтерия (ЦБух)17
9Финансово-сбытовое бюро (ФСБ)5
10Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)12
11Отдел кадров (ОК)6
12Отдел внешней комплектации (ОВК)10
13Отдел технической безопасности (ОТБ)4
14Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)9
15Первый отдел3
16Отдел капитального строительства (ОКС)6
17Хозяйственный отдел (ХО)10
18Бюро КС УКП3
19Служба АСУП1
20Юридическое бюро1
Всего258


Умови формування структурних підрозділів. Необхідність формування структурного підрозділу повинна бути всебічно обгрунтована. При цьому найважливішими критеріями є чисельний і кваліфікаційний склад працівників даного підрозділу, а також характер виконуваної роботи. Очевидно, що за інших рівних умов структурну одиницю необхідно вибирати залежно від чисельності її працівників, обсягу і складності фактично виконуваної роботи, а також від обсягу зовнішніх зв'язків. Основним структурним підрозділом в апараті управління підприємств є відділ. У відділах зосереджено близько 3 / 4 всіх інженерно-технічних працівників, службовців і технічних виконавців заводоуправління. Тому перш за все слід враховувати організаційні умови, за яких доцільно створювати відділ, і лише потім встановлювати його внутрішню структуру. Відповідно до існуючих методичних рекомендацій одним з таких умов є мінімальна чисельність працівників, необхідна для виконання необхідного обсягу робіт. Так, для відділу мінімальна чисельність працівників, як правило, становить 10 чоловік, для бюро - 7, для конструкторських і технологічних підрозділів: у відділі - 21, в бюро - 16 чоловік. При меншій чисельності працівників самостійні структурні підрозділи, як правило, не створюються; рекомендується призначати старших фахівців і фахівців.
Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри Викладач роз'яснює учасникам ділової гри її зміст, цілі і порядок проведення. Навчальна група розбивається на малі групи (команди), визначаються склад команд та керівників проектів. Останні отримують необхідну документацію для проведення ділової гри. Слухачам пропонується в процесі ділової гри проаналізувати організаційну структуру заводу й запропонувати проект нової, більш прогресивної організаційної структури управління. Згідно з наведеними далі даними визначити, які підрозділи відповідають вимогам мінімальної чисельності відділу і бюро, а які не відповідають і тому повинні бути реорганізовані (див. табл. 2). На основі наведених раніше формул визначити склад посадових категорій для апарату управління даного підприємства і відхилення по кожній категорії в цілому; отримані дані звести в табл. 3. Проаналізувати дані табл. 3.

Таблица 3 Порівняння розрахункової та фактичної чисельності службовців

№ п/пНаименование должностной категорииОбщая численность работающих, чел.Отклонения
расчетнаяфактическая
1Руководители подразделений16
2Заместители руководителей11
3Начальники бюро (групп)14
4Старшие исполнители62
5Исполнители155
Всего258


Розрахувати ті ж посадові категорії в рамках кожного підрозділу (табл. 4). Проаналізувати дані табл. 4. На основі аналізу і розрахунків розробити пропозиції щодо укрупнення структурних підрозділів відповідно до рекомендацій щодо кількості працівників у відділах і бюро. Проте зробити це можна лише після ретельного аналізу змісту їхньої роботи на основі вивчення документообігу та з урахуванням інших факторів.

Таблиця 4 Розрахункова і фактична чисельність посадових категорій по підрозділах (без урахування керівників)

Наименование подразделенияФактичес-В том числе
кая численностьзаместители начальниковначальники бюростаршие исполнителиисполнители
п/пработников,нор-факти-нор-факти-нор-факти-нор-факти-
чел.мативческимативческимативческимативчески
1ОГК3114818
2ОГТ69162141
3ООТиЗ12147
4ЭМО9135
5ОТК8125
6ПЭО161159
7ПДО192179
8ЦБух161411
9ОМТС11119
10ОВК918
11ХО99
Всего209101355131


Провівши укрупнення окремих підрозділів за рахунок ліквідації інших, виконати відповідні розрахунки, а їх результати звести в табл. 5. Об'єднання ж частини відділів внесе зміни в кількість об'єднаних відділів, і це потребує повторного розрахунку їхніх посадових категорій.Обгрунтувати, за якими ознаками і факторів проведено укрупнення окремих підрозділів. Пояснити, чому об'єднані саме ці підрозділи. 5. Побудувати нову структурну схему управління підприємством з урахуванням норми керованості вищого керівництва підприємства. Підведення підсумків ділової гри Кожен керівник проекту доповідає про виконану роботу, зауважуючи: 1) які підрозділи не відповідають вимогам мінімальної чисельності відділу і бюро і повинні бути реорганізовані; 2) результати аналізу складу посадових категорій згідно з даними табл.3; 3) результати аналізу нормативної і фактичної чисельності по кожному підрозділу згідно з даними табл. 4; 4) пропозиції щодо укрупнення структурних підрозділів відповідно до нормативів чисельності працівників у відділах і бюро (табл. 5). Тут важливо уточнити підходи кожної команди до аналізу змісту роботи кожного підрозділу. Дуже важливо, щоб слухачі при аналізі структури управління відійшли від сформованих підходів та інструкцій. Отже, потрібні нові, більш прогресивні підходи та більш гнучкі структури управління підприємством. На основі обговорення запропонованих проектів розробляється остаточний варіант організаційної структури управління підприємством.