Основи кадрового менеджменту (2004)

Глава 3 Планування і прогнозування кадрової роботи Основи кадрової політики підприємства

Узагальнення досвіду роботи організацій, а також оцінок вітчизняних і закордонних фахівців показує, що в найближчі 10-15 років проблеми управління будуть виникати головним чином у сфері роботи з кадрами [7]. Управління кадрами в рамках підприємства, будучи невід'ємною частиною його господарської політики, має стратегічний і оперативний аспекти. Організація управління персоналом виробляється на основі концепції розвитку підприємства, що складається з трьох частин: виробничої, фінансово-економічної і соціальної (кадрової політики підприємства).

Кадрова політика визначає цілі, пов'язані з відношенням підприємства до зовнішнього оточення (ринок праці, взаємини з державними органами тощо) і свого персоналу (участь в управлінні, стиль керівництва, удосконалювання системи професійного навчання, соціальні питання і т. д.). Кадрова політика здійснюється стратегічними й оперативними системами управління. Завдання кадрової стратегії - піднімати престиж підприємства, досліджувати атмосферу усередині підприємства, аналізувати перспективи розвитку потенціалу робочої сили в даному регіоні, узагальнювати і попереджати причини звільнень з роботи та ін

Складовими частинами розробки кадрової стратегії підприємства є:

♦ планування потреби в кадрах - організаційний аналіз, аналіз існуючих посад, потреба в нових посадах і якісне кадрове планування, оцінка посад, поповнення штатів співробітників;

♦ навчання і підвищення кваліфікації - підвищення загальноосвітнього і професійного рівня, навчання в процесі роботи на місцях, ротація по посадах, закордонні відрядження, стажування, самоосвіта та ін;

♦ система регулювання - цілеспрямоване керівництво, оцінка виконаної роботи, оцінка можливостей (здібностей) працівників, планування спадкоємності (робітничі династії), планування службового зростання;

♦ оплата праці - загальна сукупність усіх видів оплати, оплата за обсягом і успішності виконаної роботи, оплата в залежності від займаної посади, соціальне забезпечення та ін

Повсякденна реалізація кадрової стратегії і одночасно допомога керівництву при виконанні ним завдань управління підприємством лежать в оперативній сфері управління кадрами. Стратегічне й оперативне управління персоналом на підприємстві здійснюють менеджер з кадрів і лінійні керівники. При цьому менеджер по кадрах є головним носієм і розповсюджувачем підприємницької культури, а лінійний керівник відповідає за своїх співробітників, вивчає стан справ в організації, готує висновки та інформує керівництво. Вивчивши різні показники роботи колективу (наприклад, невихід на роботу, нещасні випадки, скарги і претензії, продуктивність праці і плинність кадрів), можна визначити існуючі та потенційні труднощі. Лінійний керівник також консультує і дає поради по роботі з персоналом.

В основні функції менеджера з кадрів в області стратегічного та оперативного управління персоналом на підприємстві входить: допомога керівництву в здійсненні кадрової політики підприємства з питань найму, просування, переміщення, звільнення, скорочення штатів; активну участь в розробці структури підприємства; допомога лінійним і функціональним керівникам у роботи з персоналом з метою отримання найбільш ефективних результатів. Подібні послуги і методи роботи включають набір працівників, бесіди з кандидатами на вакантні посади, перевірку знань працівників, виконання програм з навчання та підвищення кваліфікації кадрів, обстеження та контроль у сфері оплати праці, реалізацію програм з соціального забезпечення та ін Здійснюючи названі функції управління персоналом , менеджери з кадрів орієнтують працівників підприємства на результативну діяльність, сприяють формуванню у них почуття задоволеності і вірності підприємству, що служить досягненню цілей його кадрової і господарської політики [7].

Таким чином, кадрова політика підприємства - це цілісна кадрова стратегія, що поєднує різні форми кадрової роботи, стиль її проведення в організації і плани з використання робочої сили. Кадрова політика має розширювати можливості підприємства реагувати на змінюються, технології і ринку в доступному для огляду майбутньому. Основними її властивостями є:

зв'язок зі стратегією;

орієнтація на довгострокове планування; ^ значимість ролі кадрів;

^ Коло взаємопов'язаних функцій і процедур по роботі з кадрами.

При цьому, з точки зору адміністрації, кадрова політика є складовою частиною всієї управлінської і виробничої політики організації. Вона передбачає створення згуртованої відповідальної і високопродуктивної робочої сили. При цьому необхідно враховувати існуючі положення і правила в галузі трудових відносин, а також важливу роль профспілок. З точки ж зору працівників, кадрова політика повинна створювати не тільки сприятливі умови праці, що дають задоволення від роботи, але й забезпечувати можливість просування по службі та необхідний ступінь впевненості в завтрашньому дні. Тому основне завдання ефективної кадрової політики підприємства - забезпечення у повсякденному кадровій роботі врахування інтересів всіх категорій працівників і соціальних груп трудового колективу.