Основи кадрового менеджменту (2004)

Глава 8 Організація навчання персоналу

Науково-технічний прогрес висуває нові вимоги до якості робочої сили. Однією з найважливіших задач стає забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційної структури кадрів швидко мінливого матеріально-технічного базису виробництва. Відставання професійних знань від вимог виробництва знижує ефективність використання трудових ресурсів і обладнання, викликає необхідність додаткового кадрового залучення у виробництво. Розрахунки показують, що через відставання професійних знань від вимог виробництва на 10% додатковий перевитрата живої праці становить 16-19% [8]. За оцінками фахівців, в даний час лише половина робітників має необхідний рівень професійної підготовки. Поліпшення її якості за допомогою системи безперервного професійного навчання кадрів є одним з основних резервів підвищення ефективності виробництва.

Перехід економіки з екстенсивного шляху розвитку на інтенсивний, від адміністративних методів господарювання до ринкових, а також глибока структурна перебудова інвестиційної політики, пов'язана з переведенням підприємств військово-промислового комплексу на випуск продукції мирного призначення і скороченням асигнувань на нове будівництво, викликали значні структурні зрушення в економіці , як наслідок, збільшилися масштаби вивільнення, перерозподілу та перепідготовки працівників. Робота в даних умовах вимагає від керівників і фахівців високого рівня компетентності, ділової ініціативи, сучасного економічного мислення, оволодіння новими методами керівництва і управління. Для вирішення цих завдань необхідна корінна перебудова системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, здатна забезпечити випереджаюче безперервне професійне навчання працівників усіх галузей господарства.

Підготовка та підвищення кваліфікації працівників у нових умовах повинні носити безперервний характер і проводиться протягом всієї трудової діяльності. При цьому посадові переміщення керівників і фахівців, встановлення їм відповідного розміру заробітної плати, а також присвоєння робітникам кваліфікаційних розрядів і класності повинні бути пов'язані з результатами навчання та практичного використання отриманих знань, умінь і навичок.