Основи кадрового менеджменту (2004)

Безперервне навчання керівних працівників і фахівців

Безперервне навчання керівників і фахівців припускає підвищення кваліфікації та перепідготовку. До підвищення кваліфікує ції відноситься будь-яке навчання, спрямоване на розвиток і вдосконалення знань, умінь і навичок у конкретному виді спеціальної діяльності, обумовлене постійною зміною змісту праці, удосконаленням техніки, технології, організації виробництва та посадовими переміщеннями.

Під перепідготовкою слід розуміти необхідність отримання нового спеціальної освіти, викликаного потребою науково-технічного та соціального розвитку. Існують наступні основні види навчання керівних працівників і фахівців, що забезпечують його безперервність:

систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

короткострокове навчання (підвищення кваліфікації); ^ стажування;

^ Аспірантура та докторантура;

• перепідготовка.

Розглянемо зміст видів навчання безперервної системи підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників і спеціалістів.

Систематичне самостійне навчання кожного керівника і спеціаліста здійснюється за індивідуальним планом, затвердженим його безпосереднім керівником. В індивідуальних планах виходячи з виду спеціальної діяльності працівника рекомендується вивчати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; новітні досягнення науки, техніки, наукової організації виробництва; проблеми економіки, права, соціології, педагогіки та ін У зв'язку з тим, що підвищення кваліфікації - службовий обов'язок кожного працівника, то і самоосвіта може здійснюватися як в робочий час, так і поза ним. Самоосвіта дає можливість систематично (самостійно і за допомогою консультантів) вивчати вітчизняну і зарубіжну науково-технічну літературу, передовий досвід у своїй сфері трудової діяльності. Ефективність і якість самоосвіти у значній мірі визначаються добре організованою роботою консультаційних пунктів (підприємств, галузей, регіонів) за видами спеціальної діяльності керівників і фахівців. Виконання працівником плану самостійної роботи контролює його безпосередній керівник.

Короткострокове навчання. У даному вигляді навчання в міру необхідності підвищують кваліфікацію керівники і фахівці підприємств і організацій з метою збільшення ефективності своєї трудової діяльності. Як правило, навчання проводиться з відривом від роботи до трьох тижнів або з частковим відривом від роботи тривалістю до шести місяців. Рекомендована чисельність учнів в групах - 10-30 чоловік (у навчальних закладах системи підвищення кваліфікації - 25-30 осіб).

Навчальні плани і програми для короткотермінового навчання розробляються підприємствами (організаціями) або навчальними закладами, що організують даний вид навчання керівників і спеціалістів. Навчання в групах закінчується складанням іспиту чи захистом курсових робіт (рефератів).

Стажування керівних працівників і фахівців здійснюється на передових вітчизняних і зарубіжних підприємствах і в організаціях з метою освоєння і впровадження кращого високоефективного досвіду організації праці в певному вигляді спеціальної діяльності. Індивідуальну програму та план проведення стажування розробляє фахівець, що направляється на стажування, спільно з керівником стажування. Виходячи з цілей стажування визначається конкретна її тривалість. Про результати стажування працівники звітують за місцем роботи безпосередньому керівнику.

Аспірантура та докторантура. За тематикою, що сприяє вирішенню науково-технічних, економічних, психолого-педагогічних, правових та інших проблем на підприємстві, керівники і фахівці можуть направлятися в цільову аспірантуру чи докторантуру. Таке навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства, що визначає порядок підготовки наукових кадрів.

Перепідготовка. У процесі науково-технічного і соціального прогресу отримане фахівцем базову освіту може видозмінюватися, а іноді й втрачати призначення. Відповідні навчальні заклади здійснюють перепідготовку керівників і фахівців з тим, щоб вони оволоділи новою спеціальністю. Для різних категорій працівників та спеціальностей існують різні типи навчальних закладів і тривалість перепідготовки.

Будь-яким посадовим переміщенням повинні передувати підвищення кваліфікації або перепідготовка керівників і спеціалістів. При відсутності посадових переміщень всі керівники і фахівці зобов'язані підвищувати кваліфікацію за родом спеціальної діяльності з встановленою періодичністю (самоосвіта - постійно, семінари - систематично, короткострокове навчання - щорічно, тривале навчання - не рідше одного разу на п'ять років).