Основи кадрового менеджменту (2004)

Організаційне та методичне забезпечення системи безперервного навчання кадрів

У державній та галузевої системах підвищення кваліфікації] керівних працівників і фахівців працює штатний викладацький склад. Крім штатних викладачів до педагогічної роботи у цих навчальних закладах залучаються викладачі, провідні спеціалісти підприємств, новатори виробництва. У навчальних закладах професійного навчання робітників заняття проводять штатні викладачі теоретичних дисциплін і майстри (інструктори) виробничого навчання. Безпосередньо на виробництві до проведення занять залучаються викладачі навчальних закладів, вчені науково-дослідних інститутів, висококваліфіковані спеціалісти і робітники підприємств.

Особливу роль у системі професійного та економічного навчання, особливо в масових формах навчання, грають фахівці та висококваліфіковані робітники, багато з яких залучаються як викладачі та інструктори виробничого навчання. Працівників, що залучаються до проведення занять у системі безперервного навчання кадрів, необхідно до початку їх педагогічної діяльності навчити основ виробничої педагогіки та психології. Навчальні плани і програми підвищення кваліфікації таких викладачів розробляються закладами освіти. Щорічно, до початку нового навчального року, керівники та організатори навчання кадрів підприємств повинні проводити атестацію викладачів і інструкторів виробничого навчання.

Планування та облік навчального процесу, а також результатів навчання різних категорій працівників на підприємствах здійснюють організатори навчання кадрів. Систему рекомендацій з планування навчального процесу, а також систему обліку основних показників, що визначають стан навчання кадрів на виробництві, визначають державні органи освіти. Міністерства і відомства розробляють для підприємств відповідні методичні рекомендації, на основі яких останні ведуть облік усіх видів і форм навчання та звітують про результати цієї роботи перед вищестоящими організаціями й місцевими органами.

Фінансування безперервного навчання кадрів здійснюється:

♦ для навчальних закладів системи підвищення кваліфікації кадрів - за рахунок централізованих фондів міністерств і відомств або на основі їх госпдоговірної діяльності за надання послуг підприємствам та організаціям з підвищення кваліфікації та методичного забезпечення системи навчання кадрів на виробництві;

♦ на підприємствах - за рахунок коштів фондів розвитку виробництва, науки і техніки, інших фондів аналогічного призначення або цільових асигнувань на підготовку кадрів.

Оплата педагогічної праці робітників, керівників і фахівців за проведення занять зі слухачами, а також оплата праці робітників і фахівців за розробку і виготовлення навчально-методичного оснащення навчального процесу визначаються керівниками підприємств на основі існуючого законодавства.

Навчально-матеріальна база системи безперервного навчання кадрів включає:

♦ навчальні заклади (підрозділи) підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів - міжгалузеві та галузеві ІПК та їх філії, факультети підвищення кваліфікації та спеціальні факультети з перепідготовки кадрів при вузах, навчальні центри, курси підвищення кваліфікації та ін;

♦ навчальні заклади з професійного та економічного навчання робітників - галузеві і міжгалузеві регіональні навчальні центри, навчально-курсові комбінати (пункти), технічні школи, міжгалузеві та галузеві постійно діючі курси при підприємствах або професійно-технічних навчальних закладах;

♦ навчально-матеріальну базу підприємств - навчальні приміщення (класи, кабінети, лабораторії), навчальні полігони, цехи, дільниці, майстерні, окремі робочі місця, оснащені необхідним обладнанням, інвентарем, технічними засобами навчання, навчальними та наочними посібниками.