Статистика праці

1.4. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИКИ ПРАЦІ

У країнах з ринковою економікою дані отримують з різних джерел, які різняться залежно від типу та ступеня деталізації, охоплення, періодичності, концепцій та визначень, покладених в основу очікуваної інформації, а також одиниць виміру, вартості отримання і якості інформації, своєчасності результатів. Узагалі, статистичні дані з праці отримують з трьох основних груп джерел.

1. Перепис населення та обстеження домашніх господарств:

перепис населення та житла;

вибіркові обстеження робочої сили;

вибіркові обстеження доходів і витрат домашніх господарств;

вибіркові обстеження зайнятості в неформальному секторі.

2. Перепис і обстеження підприємств/одиниць виробничої діяльності:

перепис підприємств/одиниць виробничої діяльності;

вибіркові обстеження зайнятості і заробітної плати;

вибіркові обстеження заробітної плати за професіями та кількістю вакантних місць;

вибіркові обстеження зайнятості в неформальному секторі.

3. Адміністративні джерела:

записи (реєстри) служби зайнятості;

реєстри страхування на випадок безробіття;

документація служб соціального забезпечення;

відомості про заробітну плату в державному секторі та особисті листки обліку кадрів;

відомості податкової інспекції;

записи інспекції праці;

облікові списки членства в організаціях робітників і підприємців.

З огляду на те, що система збирання даних у країнах з адміністративно-командною економікою переважно базувалася на безперервній обов’язковій звітності, що охоплювала всі одиниці господарської діяльності державного сектору економіки, наступним завданням статистики праці стало впровадження зовсім нових джерел збирання даних, спроможних охопити як державний, так і приватний сектори економіки.

За визначенням, джерела групи 1 і 2 потребують відповідно проведення регулярних вибіркових обстежень домашніх господарств і підприємств/одиниць виробничої діяльності. На практиці це означає перехід від системи суцільної статистичної звітності до нової системи отримання даних, що базується на сучасних засобах ведення статистичних робіт, включаючи методи випадкового формування вибірки для збирання первинної інформації.

У національній статистичній практиці, як і в країнах колишнього СРСР, основним джерелом відомостей про склад робочої сили та її характеристики була інформація підприємств, установ та організацій. Офіційно безробіття до 1991 р. не існувало.

У наш час в Україні система збору інформації реформується шляхом упровадження нових сучасних методів статистичного вимірювання на вибірковій основі замість суцільних спостережень. Статистика праці сьогодні є інтегрованою системою показників, які ґрунтуються на таких джерелах інформації:

державна статистична звітність (місячна, річна) підприємств, установ та організацій;

вибіркові анкети обстеження промислових підприємств;

державна статистична звітність (місячна, квартальна) служб зайнятості населення;

вибіркові обстеження домашніх господарств.

Важливим кроком до підвищення інформаційного рівня статистичної інформації є впровадження сучасних технологій її обробки. Це дасть змогу ефективніше використовувати первинну звітність, застосовуючи на її основі додаткові групування, розрахунки, оцінки, що сприятиме поглибленню аналізу та розширенню програми публікацій. Реалізація вищеназваних напрямів дає змогу покращити забезпеченість статистичною інформацією як основних її користувачів, так і громадськості з питань економічної активності населення, зайнятості, безробіття, професійно-кваліфікаційної структури робочої сили, її вартості, тривалості робочого часу тощо.